به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آیا کانادا کشوری نژادپرست محسوب می شود؟

در این ویدیو جذاب دانکن مک کیو ،خبرنگار با سابقه CBC , دنبال جواب یک سوال است که برای خیلی ها هنوز مشخص نیست:  آیا کانادا کشوری نژادپرستی...

2116
2116
Share

در این ویدیو جذاب دانکن مک کیو ،خبرنگار با سابقه CBC , دنبال جواب یک سوال است که برای خیلی ها هنوز مشخص نیست:  آیا کانادا کشوری نژادپرستی است؟

In this article

Join the Conversation