به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آیا کانادا کشوری نژادپرست محسوب می شود؟

در این ویدیو جذاب دانکن مک کیو ،خبرنگار با سابقه CBC , دنبال جواب یک سوال است که برای خیلی ها هنوز مشخص نیست:  آیا کانادا کشوری نژادپرستی...

851
851
Share

در این ویدیو جذاب دانکن مک کیو ،خبرنگار با سابقه CBC , دنبال جواب یک سوال است که برای خیلی ها هنوز مشخص نیست:  آیا کانادا کشوری نژادپرستی است؟

dadgar main author
In this article

Join the Conversation

به خانواده دادگر بپیوندید

با پیوستن به بزرگترین پرتال حقوقی ایرانیان آمریکای شمالی ،اطلاعات خود را به روز کنید و آخرین اخبار دادگر را هفتگی دریافت کنید. همچنین به قید قرعه برنده یکسال اشتراک رایگان ما شوید.
Email/ایمیل
Name/نام
اطلاعات شما تحت دادگر محفوظ می باشد.