به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اداره مالیات آماده نبرد می شود

باز هم فصل مالیاتی رسیده است و بر همین اساس در این مجله اطلاعاتی در این زمینه به شما ارایه می کنیم. چه کسی ملزم به تسلیم اظهارنامه...

1048
1048
Share

باز هم فصل مالیاتی رسیده است و بر همین اساس در این مجله اطلاعاتی در این زمینه به شما ارایه می کنیم.

چه کسی ملزم به تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی می باشد؟

اگر هر یک از موارد زیر در رابطه با شما مصداق دارد، ملزم به تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی شخصی می باشید:
باید مالیات بر درآمدی که در آن سال کسب کرده اید را بپردازید. مقامات مالیاتی از شما درخواست کرده اند اظهارنامه ی مالیاتی خود را تسلیم نمائید. اموال خود شامل املاک یا سهام شرکت ها را فروخته یا واگذار کرده اید.
دارای سود سرمایه ای که به آن مالیات تعلق می گیرد بوده یا سود سرمایه ای را گزارش می دهید که از قبل آن را داشته و در اظهارنامه ی سال پیش آن را مطالبه کرده اید باید بخشی از مزایای برنامه ی امنیت مالی سالخوردگی یا بیمه اشتغال را بپردازید.
پولی از حساب پس انداز بازنشستگی ثبت شده ی خود خارج کرده و
بازنگردانده اید. خارج کردن پول از این حساب تحت یکی از برنامه های واجد شرایط مانند طرح خرید خانه صورت گرفته باشد در طرح بازنشستگی کانادا (CPP) مشارکت دارید (حق بازنشستگی پرداخت می کنید).
شما، همسر یا شریک زندگی تان تصمیم دارد درآمد بازنشستگی سال پیش را تقسیم کند در سال گذشته مزایای مالیات بر درآمد کاری (WITB) را جلوتر دریافت کرده اید
حق بیمه ی اشتغال را برای خود اشتغالی یا دیگر درآمدهای واجد شرایط پرداخت کرده اید.
اگردرآمد شما از طریق اشتغال کارمندی می باشد، کارفرمای شما موظف به کسر اقساط بیمه از چک حقوقی شما و ارسال آن به آژانس درآمد کانادا
می باشد. اگر کارفرمای شما کمتر از میزان کافی کسر کرده باشد، هنگام تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی، باید مالیات بیشتری پرداخت کنید. اگر کارفرمای شما بیش از مقدار مقرر از حقوق شما کسر کرده باشد، از آنجایی که شما کسورات و اعتباراتی برای مطالبه دارید، معمولا پس از فایل کردن اظهارنامه ی مالیاتی برای آن سال، پول خود را پس خواهید گرفت.
اگرمنبع درآمد شما کارمندی نیست، معمولا مالیات خود را هنگام تسلیم
اظهارنامه ی مالیاتی پرداخت کرده و یا ممکن است از شما خواسته شود مالیات خود را در اقساط سه ماهه پرداخت کنید. در رابطه با بعضی از انواع مشخص
سرمایه گذاری، شما ملزم به پرداخت مالیات بر درآمدی که در سال کسب
می کنید، می باشید، صرف نظر از اینکه درحقیقت چه زمانی آن را دریافت می کنید.
همچنین به منظور برخورداری از شرایط زیر نیازمند تسلیم اظهار نامه ی مالیاتی می باشید: بازپرداخت مالیات بر درآمد، مطالبه ی اعتبارات و کسورات مانند مالیات کالا و خدمات، مالیات فروش هماهنگ، مزایای مالیات بر درآمد کاری، مزایای مالیاتی فرزند، شهریه یا هزینه ی تحصیل، پرداخت حق بازنشستگی به حساب
پس انداز بازنشستگی ثبت شده، و یا اگر متحمل ضرر غیرسرمایه ای شده اید که قصد دارید بتوانید سالهای دیگر اقدام کنید.

زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی
شما موظف به فایل کردن اظهارنامه ی مالیاتی خود و پرداخت مالیات مقرر تا قبل از 30 آوریل سال بعد می باشید. اگر شما، همسر یا شریک زندگی تان، خود اشتغال بوده و در سال اظهار مالیات، تجارتی را آغاز کرده باشد، فرم ها می توانند تا قبل از 15 ژوئن پر شوند. در چنین مواردی، اگرچه فرم های مالیات شخصی می توانند تا نهایتا 15 ژوئن پرشوند، مالیات های برجسته باید همچنان تا قبل از 30 آوریل پرداخت شوند.

فایل کردن اظهارنامه ی مالیاتی شخصی
بیشتر مردم اظهارنامه ی مالیاتی خود را از طریق دستورالعمل مرحله به مرحله ای که در بسته های اظهارنامه ی مالیاتی توسط آژانس درآمد کانادا تهیه شده، آماده
می کنند و یا نرم افزار مخصوص به این کار را خریداری می کنند . در این نرف افزار از شما خواسته می شود تا اطلاعاتی را به عنوان ورودی به برنامه وارد کنید؛ سپس مبلغ مالیاتی را که باید پرداخت کنید یا بازپس بگیرید، محاسبه می کند.
برخی از مردم ترجیح میدهند از حسابدارها و یا مراکز خدمات فایل اظهارنامه های مالیاتی کمک گیرند. اظهارنامه ی مالیاتی باید توسط افرادی که در آن سال موظف به پرداخت مالیات بوده و یا اموالی را فروخته اند که به عنوان سود یا ضرر سرمایه ای محسوب می شود، فایل گردد. همچنین اگر شخصی مایل به دریافت بازپرداخت
می باشد، باید اظهارنامه ی مالیاتی تسلیم نماید.
فایل کردن اظهارنامه ی مالیاتی شامل پرکردن فرم هایی برای آژانس درآمد کانادا
می باشد که درآمد شما را در آن سال، کسورات و اعتباراتی که مطالبه می کنید و محاسبه میزان مالیاتی که باید بپردازید را گزارش می دهد.

فایل کردن اظهارنامه ی مالیاتی توسط خود شما
اولین راه، روش برای آماده کردن و فایل کردن اظهارنامه ی مالیاتی وجود دارد.
دریافت نسخه ی کاغذی بسته ی عمومی مالیات بر درآمد و مزایا از آژانس درآمد کانادا به یکی از طرق زیر:
•دانلود کردن فرم ها از وب سایت آژانس درآمد کانادا
•گرفتن بسته ی مالیاتی از نزدیکترین دفترپستی یا مرکز خدمات کانادا
•تماس با آژانس درآمد کانادا (8281-959-800-1 )

In this article

Join the Conversation