به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

از حقوق خود آگاه باشید: حقوق مصرف کننده

حقوق مصرف کننده “قانون حمایت ازمصرف کننده “آنتاریو Ontario’s Consumer Protection Act زیرمجموعه قوانین گوناگونی در رابطه با معاملات مصرف کننده وضع کرده است. اما قاعده کلی مشترک...

2865
2865
Share

حقوق مصرف کننده
“قانون حمایت ازمصرف کننده “آنتاریو Ontario’s Consumer Protection Act زیرمجموعه قوانین گوناگونی در رابطه با معاملات مصرف کننده وضع کرده است. اما قاعده کلی مشترک تقریبا در همه این قوانین قید می‌کند : فروشندگان درترغیب مردم برای خرید کالاها وخدمات خود مجازبه استفاده از”روش‌های غیر منصفانه” Unfair practices نیستند.
قانون حمایت ازمصرف کننده درمورد “قراردادهای مصرف کننده” Consumer agreements اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، مصرف کننده باید چیزی را برای استفاده شخصی خریداری کند، نه برای استفاده درکسب و کاریا تجارت. این قانون درمورد کالاها مانند اقلام خانگی، لباس، نوشت افزاروغیره وهم ، درمورد خدماتی مانند تلفن، اینترنت، تعمیراتومبیل وغیره حاکم است.
به موجب این قانون ، اهمیتی ندارد که معامله درچه محل وموقعیتی (درمنزل، درفروشگاه، پشت تلفن، دروب سایت، با نامه یا پست الکترونیکی وغیره) اتفاق می‌افتد. اما دوشرط زیرباید وجود داشته باشد:
• هنگام فروش، خریداریا فروشنده باید درآنتاریو باشد
• مبلغ مطالبه شده بیش از 50 دلارباشد
ازآن جایی که برخی ازخدمات مانند خدمات مالی، اجاره آپارتمان‌ها وخدمات حرفه‌ای مانند وکلا، پزشکان، دندانپزشکان و غیره تحت نظرقوانین حاکم خود هستند، مشمول این قانون نمی‌شوند.
روش‌های غیرمنصفانه کدام است؟
روش‌های غیرمنصفانه‌ای که طبق “قانون حمایت ازمصرف کننده” ممنوع هستند، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

الف) اظهارات نادرست یا گمراه کننده:
مثال‌های اظهارات نادرست یا گمراه کننده‌ای که فروشنده ممکن است درمعامله استفاده کند، عبارتند از:
• ادعای این که کیفیت محصولات یا خدمات بهترازآن چیزی است که درعمل هستند
• ادعای این که محصولات و خدمات فقط برای مدت خاصی موجود است، درحالی که این امرصحت نداشته باشد
• گفتن به مصرف کننده که محصولات یا خدمات با قیمت ویژه‌ای عرضه می‌شوند، در حالی که این امرخلاف واقعیت باشد

ب) اتخاذ تدابیرفروش افراطی وغیرمنصفانه:
فروشنده نباید درمعامله ازروش‌های زیراستفاده کند:
• سؤاستفاده ازمشکلات زبانی، نداشتن آگاهی وعدم توانایی مصرف کننده
• مطالبه بیش ازمبلغ معقول
• تحت فشارگذاشتن مصرف کننده برای خرید محصولات وخدماتی که فروشنده می‌داند مصرف کننده توانایی خرید آن را ندارد.
• استفاده ازقراردادهایی که بیش ازحد یک جانبه باشد
• استفاده ازترساندن و تهدید هنگام فروش
قربانی روش‌های غیرمنصفانه چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
وقتی که فروشنده ازروش‌های غیرمنصفانه درمعامله استفاده می‌کند، خریدارحق دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ قرارداد، آن را فسخ کند.
درصورتی که خریدار قرارداد را فسخ کند، حق دارد کل مبلغ قرارداد را به غیرازموارد زیرپس بگیرد:
• کالاهایی را که قبل اززمان فسخ ، مصرف کرده باشد
• خدماتی را که استفاده کرده باشد
نمونه‌هایی ازنامه‌های فسخ قرارداد را می‌توان درسایت “وزارت خدمات مصرف کننده” Ministry of Consumer Services مشاهده کرد. درصورت خودداری فروشنده ازپس دادن پول یا تخطی ازقوانین دیگرمندرج در”قانون حمایت از مصرف کننده”، خریدارمی‌تواند به “وزارت خدمات مصرف کننده” شکایت کند. فرم این نوع شکایت واطلاعات بیش‌تردر این ارتباط، دروب سایت این وزارت خانه موجود است.
مصرف کننده‌هایی که قربانی “روش‌های غیرمنصفانه” و یا سایرموارد تخطی از”قانون حمایت ازمصرف کننده” شده‌اند می‌توانند ازفروشنده‌ها نیزدردادگاه شکایت کنند. درصورتی که مبلغ شکایت 25 هزاردلار یا کم‌تر باشد، می‌توان شکایت را در دادگاه‌های دعاوی کوچک Small Claims Court طرح کرد. محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی ، دوسال پس ازاطلاع و آگاهی از مشکل است.

In this article

Join the Conversation