به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصل دوم منشور حقوق و آزادی‌های کانادا

mickyroo / Pixabay  اصل دوم منشور، آزادی‌های اساسی‌ را برای تمام افراد در کانادا مشخص می‌کند. این آزادی‌ها، که سال‌ها در آداب و رسوم کانادایی ریشه داشته است،...

1941
1941
Share
mickyroo / Pixabay

 اصل دوم منشور، آزادی‌های اساسی‌ را برای تمام افراد در کانادا مشخص می‌کند. این آزادی‌ها، که سال‌ها در آداب و رسوم کانادایی ریشه داشته است، توسط قانون اساسی‌ کانادا تعیین شده است.

بر اساس اصل دوم منشور، کانادایی‌ها آزاد هستند از دین مورد انتخاب خود پیروی کنند. همچنین آنها از آزادی فکر، عقیده و بیان بهره‌مند هستند. از آنجایی که رسانه‌های عمومی‌ مانند تلویزیون و روزنامه‌ها، از مهمترین عوامل اظهار نظر و تبادل عقاید هستند، منشور، حق آزادی رسانه‌های عمومی‌ را نیز تضمین می‌کند. حق آزادی تشکیل اجتماعات و هر نوع تجمع صلح‌طلبانه، مانند عضویت در اتحادیه‌های کاری نیز در این اصل شناخته شده است.

این آزادی‌ها در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا ذکر شده‌اند تا تمام کانادایی‌ها بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند و در تجمعات، عقاید خود را به دیگران نشان دهند. آزادی‌های تضمین شده در اصل ۲ منشور، به عنوان آزادی‌های اولیه هر فرد شناخته می‌شوند و برای موفقیت یک جامعه دموکراتیک لازم هستند. در یک کشور دموکراتیک، مردم باید بتوانند آزادانه نظرات خود را در مورد مسائل عمومی‌ بیان و از دولت انتقاد کنند و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را نیز به گوش مسئولان برسانند.

هرچند این آزادی‌ها بسیار اساسی‌ و مهم هستند ولی‌ همانطور که قبلا گفته شد، دولت در شرایط خاصی‌ می تواند آنها را محدود کند. مانند قوانین مربوط به ممنوعیت تبلیغات تنفرآمیز. زیرا در بعضی‌ موارد جلوگیری از رسیدن آسیب به گروهی خاص و یا ارزشی مهم‌تر، دلیل منطقی‌ و کافی‌ برای محدودیت آزادی‌های تضمین شده در منشور محسوب می‌شود.

In this article