به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اگر شرکتی فروخته شود، برای کارمندانش چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر شرکتی به مالک جدیدی فروخته شود، قوانینی وجود دارد که باید صاحب جدید با در نظر گرفتن حقوق کارمندان فعلی آنها را انجام دهد. در مجموع به...

1406
1406
Share

اگر شرکتی به مالک جدیدی فروخته شود، قوانینی وجود دارد که باید صاحب جدید با در نظر گرفتن حقوق کارمندان فعلی آنها را انجام دهد. در مجموع به علت فروخته شدن شرکت نباید کارمندی متضرر شود یا حقش را از دست بدهد.

حقوق کارمندان زیر نظر مالک جدید:

اگر کارمندی موقعیت شغلی خود را حفظ کند، معمولا این حق را دارد که مزایا و حقوقی که پیش از فروخته شدن شرکت از آن بهره‌مند می‌شده است و همچنین حق پیشکسوتی خود را نیز حفظ نماید؛

حقوق کارمندان در صورت اخراج شدن یا به صورت ضمنی برکنار شدن توسط مالک جدید شرکت:

اگر کارمندی اخراج شود یا به صورت ضمنی از کار برکنار شود، مالک جدید شرکت وظیفه دارد به کارمند مهلت کافی پس از دادن اخطاریه را بدهد یا به جای آن به وی پول پرداخت کند. تحت شرایط قانونی، “برکناری ضمنی” زمانی رخ می‌دهد که کارفرما به صورت رسمی کارمندش را اخراج نمی‌کند اما به جای آن در شرایط کاری یا مزایای او تغییرات اساسی تحمیل می‌کند. برای مثال ممکن است کارفرمای جدید حقوق و مزایا را به اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش بدهد یا مرتبه شغلی کارمند را کاهش دهد.

اگر برای شرکتی کار می‌کنید که فروخته شده باشد و بدون دریافت اخطاریه و یا پول  از کارفرمای جدید، از شغلتان بر کنار شوید و یا اگر در شغلتان حقوق و مزایای زیادی را از دست داده باشید،  می‌توانید از کارفرما‌ی قبلی و فعلی ادعای خسارت کنید. بهتر است برای اطلاعات بیشتر با وکیل مشورت کنید.

In this article