به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اگر قربانی حادثه رانندگی در حالت مستی هستید، می‌توانید خسارت دریافت کنید!

  رانندگی در حالت مستی بسیار خطرناک است و بیمسئولیت بودن رانندها را نشان میدهد. چرا که این کار هم ایمنی راننده و هم سایرین را به خطر...

2237
2237
Share

police-car-lights

 

رانندگی در حالت مستی بسیار خطرناک است و بیمسئولیت بودن رانندها را نشان میدهد. چرا که این کار هم ایمنی راننده و هم سایرین را به خطر میاندازد. دولت کانادا نسبت به رانندگی در حالت مستی سختگیرانه عمل می کند و در این رابطه، رستورانها و بارهایی Taverns که به مشتریان اجازه میدهند در حال مستی محل را ترک کرده و پشت فرمان بنشینند، با برخورد قانونی مواجه میشوند. بنابرین اگر قربانی حادثهای هستید که در آن راننده خودرو در حالت مستی بوده، میتوانید خسارت دریافت کنید.
در صورتی که حادثه به دلیل مستی راننده اتفاق افتاده باشد، قربانیان و اعضای خانواده آنان میتوانند بار مربوطه Bar or Pubرا بخاطر در اختیار قرار دادن بیش از حد مشروبات الکلی برای مشتری خود، مقصر بدانند. بارها مسئولیت دارند که بیش از حد به مشتریان خود مشروبات الکلی نفروشند، چرا که در صورت صدمه دیدن مشتری پس از ترک محل، یا صدمه زدن به دیگران در حادثه رانندگی، ممکن است بار مربوطه مسئول شناخته شود. بنابرین بارها موظفند به مشتریان در حد معقول مشروب بفروشند و همچنین اطمینان حاصل کنند برای مشتریانی که در حالت مستی محل را ترک میکنند، به تعداد کافی تاکسی وجود دارد تا آنها را به خانه ببرد.
یک نمونه از پروندههای قضایی در این ارتباط، پرونده شماره ۴۵۶۷ دنترمونت D`Entremont در مقابل اسمالوود Smallwood است. در این حادثه فردی که در حال مستی رانندگی میکرد با خودروی دیگری تصادف کرده و جان خود را از دست داد. راننده خودروی دیگر نیز در حادثه صدمه دید. از آنجا که بار، فروش مشروب به مشتری را حتی پس از مستی وی ادامه داده بود، در این حادثه، به دلیل بی توجهی به مصرف زیاد الکل توسط مشتری مسئول شناخته شد. مبلغ کل خسارت در این پرونده ۲.۵ میلیون دلار تعیین شد و بار به پرداخت ۱۵ درصد از این مبلغ محکوم گردید.
نمونه دیگر، پرونده شماره ۹۹۲ دادگاه استانی آنتاریو، کینان Keenan در مقابل اسکندلز Scandals است. در این پرونده، بار Tavern به یک مشتری حدودا ۱۲ آبجو فروخته بود. پس از مصرف آبجو هنگامی که مشتری میخواست محل را ترک کند، در راهپله بار لغزید و آسیب جسمی دید. بار در این حادثه به دلیل ایمن نبودن راهپله و همچنین ادامه فروش بیش از حد مشروب به مشتری مست، مسئول شناخته شد. مبلغ کل خسارت در این پرونده ۲.۱ میلیون دلار تعیین شد و شاکی به دلیل بیدقتی به پرداخت ۲۵ درصد از این مبلغ محکوم شد.
اگرچه مکانهایی که مشروبات الکلی میفروشند موظف هستند به مشتریان بیش از حد مشروب نفروشند، اما هر یک از ما نیز در مقابل خود و دیگران مسئول هستیم که با هوشیاری رانندگی کنیم. اگر شما یا فردی از دوستان و آشنایان شما قربانی حادثه رانندگی در حالت مستی شدهاید، با دفتر حقوقی نوحی با شماره تلفن ۷۳۶۵-۹۰۷-۴۱۶ تماس بگیرید.

In this article