به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

حمل اسحه چه پر چه خالی جرم است

  در روز هفتم نوامبر ۲۰۱۴، دادگاه عالی کانادا دلیل وکلای دو پرونده جنائی که اصل ۹۵ قانون مجازات کانادا را بر خلاف اصل ۱۲ منشور حقوق و...

1968
1968
Share

 

در روز هفتم نوامبر ۲۰۱۴، دادگاه عالی کانادا دلیل وکلای دو پرونده جنائی که اصل ۹۵ قانون مجازات کانادا را بر خلاف اصل ۱۲ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا خواندند را شنید. بر اساس اصل ۹۵ قانون کیفری کانادا، هر فردی که سلاحی غیر مجاز، خواه این سلاح پر یا خالی‌ باشد، را حمل کند، مجرم شناخته می‌شود. این اصل برای افرادی که برای بار اول مرتکب این جرم می‌شوند ۳ سال و برای کسانی‌ که برای بار دوم یا بیشتر مرتکب این جرم می‌شوند ۵ سال زندان اجباری در نظر گرفته است.

در این پرونده شاکیان اعلام کردند که این مجازات در مقایسه با جرم معین شده در این اصل بسیار نا هماهنگ است و یک مجازات خشن و غیر معمول به حساب می‌‌آید. در نتیجه اصل ۱۲ منشور را که محکومیت به مجازات خشن را ممنوع می‌کند، نقض کرده است.

دادگاه استانی، این ادعای شاکیان را رد کرد ولی‌ در دادگاه تجدید نظر، تمام قضات به اتفاق آرا رأی دادگاه استانی را رد کرده و اعلام کردند که مجازات خشن و غیر معمول در نظر گرفته شده در این اصل نه تنها بر خلاف اصل ۱۲ منشور است بلکه بر اساس اصل ۱ منشور نیز قابل پذیرش نخواهد بود. اصل ۱ منشور به دولت این اجازه را می‌دهد که در مواردی ضروری و توجیه پذیر، قوانینی را بر خلاف منشور تصویب و اجرا نماید.  به همین دلیل دادگاه تجدید نظر این اصل را باطل و غیر قابل اجرا خواند.

اصل ۹۵ هم افرادی که سلاح غیر مجاز را برای استفاده غیر قانونی‌ حمل می‌کنند و هم افرادی را که سلاحی با مجوز را بدون داشتن هدفی‌ غیر قانونی‌، و تنها به دلیل اینکه مجوز به نام آنها صادر نشده است، در اختیار دارند، را در بر می‌گیرد و هر دو را محکوم به مجازات مشابه می‌کند. در نتیجه برای مثال، فردی که یک سلاح خالی‌ را در یک جعبه در کنار چند گلوله پیدا می‌کند و با آن یک عکس می‌گیرد، بدون اینکه خطری را متوجه کسی‌ کند، بر اساس این اصل مجرم شناخته شده و همانند یک مجرم خلافکار محکوم به حداقل ۳ سال زندان می‌شود.

دادگاه عالی کانادا، تمام دلایل و نظرات دو طرف پرونده را برای بررسی بیشتر در اختیار دارد و رأی خود را در مورد این پرونده در آینده اعلام خواهد کرد. پیش‌بینی اینکه نظر دادگاه چه خواهد بود دشوار است، ولی‌ نتیجه این دادگاه تاثیر زیادی بر اجرای حداقل‌های تعیین شده در قانون مجازات کانادا دارد.

In this article