به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تایید نظر مامور مهاجرت از سوی دادگاه

آقای شربینی پرونده‌ای را برای اداره مهاجرت کانادا فرستاده بود. او در این پرونده تقاضا کرده بود که پرونده‌اش تحت عنوان نیروی کار ماهر پذیرفته شود. وزارت مهاجرت...

1498
1498
Share

آقای شربینی پرونده‌ای را برای اداره مهاجرت کانادا فرستاده بود. او در این پرونده تقاضا کرده بود که پرونده‌اش تحت عنوان نیروی کار ماهر پذیرفته شود. وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا، برای این نوع از پرونده‌های مهاجرت، شرایط خاصی‌ را تعریف کرده است. بر اساس این شرایط هر فرد قبل از فرستادن درخواست، باید حداقل ۶۷ امتیاز را کسب کند. این امتیازات بر اساس سنّ، تحصیلات، سابقه کاری، تسلط بر زبان انگلیسی، توانایی‌ مستقر شدن و زندگی‌ در کانادا و دیگر معیارها داده می‌شود. داشتن فامیل نزدیک در کانادا یکی‌ از امتیازات مثبت در این جدول امتیاز بندی محسوب می‌شود و به هر متقاضی ۵ امتیاز اضافه را می‌دهد.

مامور اداره مهاجرت بعد از بررسی‌ پرونده آقای شربینی، تنها ۶۳ امتیاز به پرونده او داد و در نتیجه تقاضای او را رد کرد. مامور، امتیاز مربوط به داشتن بستگان نزدیک در کانادا را علی رغم مدارک فرستاده شده، به آقای شربینی نداده بود. آقای شربینی به همراه پرونده خود، گواهی تولد خود (شناسنامه) و کپی‌ پاسپورت برادر خود را که ادعا کرده بود در کانادا زندگی‌ می‌کند برای اداره مهاجرت فرستاده بود اما مامور مهاجرت این مدارک را کافی‌ ندانسته و با وجود گواهی تولد آقای شربینی، دلیلی‌ را برای نبود گواهی تولد برادر او در پرونده نیافته بود. مامور همچنین در نوشته‌های خود اشاره کرده بود که پاسپورت آقای شربینی و برادرش هر دو با یک دستخط و توسط یک نفر صادر شده است، هرچند که تاریخ صدور آن‌ها ۲ سال باهم فرق دارد. در عین حال او این شک خود را دلیل رد کردن اعطای ۵ امتیاز مورد نیاز عنوان نکرده بود. مامور مهاجرت، تنها مدارک ارائه شده را کافی‌ ندانسته و از دادن امتیاز خودداری کرده بود و هیچ مسئله ای را نیز در مورد صحت مدارک با متقاضی مطرح ننموده بود.

آقای شربینی به این تصمیم مامور مهاجرت که باعث رد شدن تقاضای مهاجرت او شده بود شکایت کرد اما دادگاه بعد از بررسی تصمیم مامور اداره مهاجرت، شکایت شربینی را مردود اعلام داشت.  دادگاه اعلام کرد که آقای شربینی همانند هر متقاضی دیگری از شرایط لازم برای تکمیل پرونده و امتیازات مربوطه آگاهی‌ داشته و می‌دانسته که شرط ارائه شناسنامه بطور خاص به عنوان مدرکی برای نشان دادن رابطه خانواد‌گی بوده است. در نتیجه هر چند آقای شربینی مجبور به ارسال گواهی تولد برادر خود نبوده ولی‌ با توجه به توضیحات داده شده، ارائه گواهی تولد از مدارک مهم محسوب می‌شده است. در واقع این تصمیم در حوزه اختیارات مامور مهاجرت است که مدارک را برای اعطای امتیاز مربوطه کافی‌ بشمرد یا خیر.

بنابر این، تصمیم مامور مهاجرت از نظر دادگاه، مورد تایید قرار گرفت و پرونده آقای شربینی برای مهاجرت به کانادا، به علت نداشتن امتیاز کافی‌ رد شد.

In this article