به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوالات حقوقی – بیمه درمانی

آیا استفاده از کارت بهداشت و درمان آنتاریو OHIP در سایر استان‌های کانادا نیز امکان پذیر است؟ چنانچه فردی که ساکن استان آنتاریو است، ناچار به استفاده از...

2142
2142
Share

IMG_0416 copy

آیا استفاده از کارت بهداشت و درمان آنتاریو OHIP در سایر استان‌های کانادا نیز امکان پذیر است؟

چنانچه فردی که ساکن استان آنتاریو است، ناچار به استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی در استانی دیگر در کانادا باشد، معمولا تحت پوشش خدمات بیمه‌ای کارت آنتاریو قرار می‌گیرد.

بر اساس مقررات “وزارت بهداشت و درمان و مراقبت‌های بلند مدت آنتاریو” Ontario Ministry of Health and Long-term Care استفاده از خدمات پزشکی مشمول بیمه، در سایر استان‌های کانادا، برای افرادی که مقیم آنتاریو هستند و کارت بهداشت و درمان معتبر این استان Valid OHIP Card را داراند بسته به شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:

– در شرایط غیر قابل پیش‌بینی، دارنده کارت OHIP هنگامی که در استان دیگری در داخل کانادا بسر می‌برد، نیازمند درمان و رسیدگی فوری پزشکی بوده باشد.

– درشرایط برنامه ‌ریزی شده و غیر اضظراری، درمان فرد در استانی دیگر در داخل کانادا توسط پزشک شاغل و دارای گواهینامه معتبر در آنتاریو و یا ‌پزشک شاغل و دارای گواهینامه معتبر در استان یا منطقه‌ای که خدمات پزشکی در آن ارائه خواهد شد، درخواست یا توصیه شود. باید توجه داشت که پیش از ارائه خدمات درمانی در این مرحله، باید نسبت به تایید برخی مدارک و خدمات بیمه‌ای اقدام نمود.

In this article