به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوالات حقوقی – سوءپیشینه

آیا سابقه محکومیت جنائی من به طور خودکار از ذخیرهٔ اطلاعات دولت حذف خواهد شد؟ اگر پاسخ منفی‌ است، من چه زمانی‌ می‌‌توانم برای حذف کردن این سابقه...

1356
1356
Share

آیا سابقه محکومیت جنائی من به طور خودکار از ذخیرهٔ اطلاعات دولت حذف خواهد شد؟ اگر پاسخ منفیاست، من چه زمانیمی‌‌توانم برای حذف کردن این سابقه اقدام کنم؟

بر خلاف آنچه اکثریت مردم فکر می‌‌کنند، سابقه جنائی تنها در موارد محدودی خود به خود از اطلاعات دولت پاک می‌‌شود و در اکثر موارد فرد باید برای اطمینان از حذف سابقه خود شخصاً اقدام نماید. اگر فردی به جرمی‌ محکوم شده است، بعد از گذراندن مجازات و گذشتن مدت زمان لازم بعد از اتمام مجازات می‌‌تواند برای حذف شدن سابقه محکومیت جنائی خود اقدام کند. مدت زمان لازم بعد از محکومیت بر اساس سنگینی هر جرم متفاوت است. مثلا برای جرم‌های کم اهمیت تر، این مدت پنج سال و برای جرمهای سنگین تر ده سال است. نکتهٔ قابل توجه این است که این مدت زمان تنها بعد از اجرای کامل مجازات آغاز خواهد شد.

هرچند تقاضا برای حذف سابقه جنائی در اکثریت موارد امکان پذیر است، قانون برای بعضی‌ از جرمهای خطرناک، مانند اذیت و آزار جنسی کودکان، امکان حذف سابقه محکومیت را غیر ممکن کرده است.

In this article