به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

شاید سؤال شما هم باشد!

Q: My PR card is expiring.  Does that mean I will lose my PR status or have to leave Canada? پرسش: کارت اقامت دایم PR CARD من در...

1177
1177
Share

Q: My PR card is expiring.  Does that mean I will lose my PR status or have to leave Canada?

پرسش: کارت اقامت دایم PR CARD من در حال انقضا است. آیا معنای آن این است که وضعیت اقامت دایمی خود را از دست می‌دهم یا مجبور به ترک کانادا هستم؟

A: No.  Your status as a permanent resident is not dependent on whether or not you have a valid permanent resident card.  Permanent Resident cards are required only if you want to re-enter Canada.  So if you are not planning on travelling abroad, you do not need to renew your PR card.

پاسخ: خیر. وضعیت اقامت دایمی شما ربطی به اعتبار کارت اقامت دایم ندارد. کارت اقامت دایم برای ورود مجدد به کانادا مورد نیاز است. بنابراین، چنانچه قصد مسافرت به خارج از کانادا را نداشته باشید، نیازی به تمدید کارت اقامت دایم ندارید.

Q: I just got married.  Do I need to leave Canada to be sponsored for permanent residency?

پرسش: تازه ازدواج کرده ام. آیا لازم است برای ارایه درخواست اقامت دایم از طریق رابطه خویشاوندی یا ازدواج، کانادا را ترک کنم؟

A: No.  If you are already in Canada, you can apply for permanent residence from within Canada.  If you are here with legal status (as a visitor, student or worker), a new program will now allow you to work in Canada while you wait for the processing of your sponsorship application.

پاسخ: خیر. اگر قبل از ازدواج در کانادا اقامت داشته باشید، می‌توانید از داخل کانادا اقامت دایم خود را درخواست کنید. اگر اقامت شما در کانادا قانونی باشد، برای مثال ویزای گردشگری، دانشجویی و کار داشته باشید، برنامه جدید مهاجرت این فرصت را به شما می‌دهد تا در حین انتظار برای رسیدگی به درخواست اقامت دایم از طریق ازدواج، در کانادا مشغول کار باشید.

In this article