به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

شهرداری، تعیین ‌کننده طراحی ورودی منزل شما

شهرداری تورنتو برای راه ورودی اختصاصی منازل و همچنین شرایط لَند اِسکِیپ حیاط جلویی ساختمان‌های مسکونی کوچک، قوانینی را مشخص کرده است. توجه داشته باشید که نکات ارایه...

1752
1752
Share

شهرداری تورنتو برای راه ورودی اختصاصی منازل و همچنین شرایط لَند اِسکِیپ حیاط جلویی ساختمان‌های مسکونی کوچک، قوانینی را مشخص کرده است. توجه داشته باشید که نکات ارایه شده در این مقاله تنها خلاصه‌ای از قوانین کلی بوده و بر اساس ویژگی‌های پارکینگ و موقعیت خانه شما در شهر، قابل تغییر می‌باشد.

محوطه سازی (لَند اِسکِیپ)
منظور از لَند اِسکِیپ، محدوده مورد استفاده جهت درخت کاری، گیاه کاری، سنگ بری‌های تزیینی، دیوارهای حایل، پیاده روها و سایر عناصر معماری می‌باشد. شایان ذکر است که راه ورودی اختصاصی و منطقه‌ای که جهت بارگیری و پارک وسایط نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، محدوده لَنداِسکِیپ به حساب نمی‌آید.

منظور از لَند اِسکِیپ نرم چیست؟
بر اساس قانون اجرایی 438-86، لَند اِسکِیپ نرم به معنای محدوده‌ای بدون مانع بوده که در جهت رشد گونه‌های گیاهی مانند چمن، درختان، گل و بوته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. لَند اِسکِیپ نرم، کاشت و نگهداری از گونه‌های گیاهی را ممکن می‌سازد و سنگ بری‌های تزیینی، دیوارهای حایل، پیاده‌روها و سایر موارد معماری و یا چمن‌های مصنوعی را شامل نمی‌شود.

قوانین کلی مرتبط با لَند اِسکِیپ و مسیر ورودی اختصاصی
تحت هیچ شرایطی، عرض و پهنای مسیر ورودی اختصاصی نباید بیشتر از پهنای فضای پارکینگ باشد. برای پارکینگ‌هایی با عرض کمتر از 6 متر، نهایت پهنای مجاز برای مسیرهای ورودی اختصاصی 2.6 متر است . 100 درصد از محوطه حیاط جلویی باید لَند اِسکِیپ شده و حداقل 75 درصد از این فضا نیز باید به لَند اِسکِیپ نرم اختصاص داده شود. برای پارکینگ‌هایی با عرض 6 تا 15 متر، نهایت عرض مجاز برای مسیرهای ورودی اختصاصی 6 متر می‌باشد. 50 درصد از محوطه حیاط جلویی باید لَند اِسکِیپ گردد و حداقل 75 درصد از این فضا نیز باید به لَند اِسکِیپ نرم اختصاص داده شود.
برای پارکینگ‌هایی با عرض 15 تا 23 متر، نهایت عرض مجاز برای مسیرهای ورودی اختصاصی 9 متر می‌باشد.حداقل 60 درصد از محوطه حیاط جلویی باید لَند اِسکِیپ شده و حداقل 75 درصد از این فضا نیز باید به لَند اِسکِیپ نرم اختصاص داده شود. برای پارکینگ‌هایی با عرض 23 متر، نهایت عرض مجاز برای مسیرهای ورودی اختصاصی 9 متر می باشد.حداقل 60 درصد از محوطه حیاط جلویی بایدلَند اِسکِیپ شده و حداقل 75 درصد از این فضا نیز باید به لَند اِسکِیپ نرم اختصاص داده شود.
اگر پارکینگی، مسیر ورودی اختصاصی مجاز در حیاط جلویی نداشته باشد، حداقل 75 درصد از حیاط جلویی باید به لَند اِسکِیپ نرم اختصاص داده شود.
اگر تمامی فضای پارکینگ در حیاط پشتی واقع شده باشد، نهایت پهنای مسیر ورودی اختصاصی 2.6 متر خواهد بود.

توجه: ایوان و پله‌های خارجی، لَند اِسکِیپ و لَند اِسکِیپ نرم محسوب نمی‌شوند. لطفا پیش از بررسی درصد مربوطه، این بخش‌ها را از محدوده حیاط جلویی خود کسر نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتردر خصوص لَند اِسکِیپ حیاط جلویی و پشتی، به یکی از دفاتر خدمات منطقه بندی در نزدیکی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.

In this article

Join the Conversation