به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

قانون در کانادا چگونه تدوین می‌شود؟

قانون به مجموعه‌ای از مقررات و دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که حقوق و مسئولیت‌ ما را بیان می‌کند. در اصل قانون، چارچوبی است برای رفتار ما. قوانین در کانادا...

2034
2034
Share

قانون به مجموعه‌ای از مقررات و دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که حقوق و مسئولیت‌ ما را بیان می‌کند. در اصل قانون، چارچوبی است برای رفتار ما. قوانین در کانادا در سه سطح دولت فدرال، استانی، و دولت شهری، و البته به دو روش زیر، تدوین می‌شوند:
1- قوانین تدوین‌شده در مجلس: این قوانین توسط دولت فدرال و استانی تدوین می‌شوند. به این دسته از قوانین “Acts” نیز گفته می‌شود. به‌طور مثال، قانون حقوق بشر کانادا (Canadian Human Rights Act)، قانون فدرال محسوب می‌شود که کلیه افراد را در برابر تبعیض نژادی، جنسیتی، مذهبی، و ناتوانی، حمایت می‌کند. قوانینی که توسط دولت فدرال تصویب می‌شوند، قوانین دولت کانادا محسوب شده و در سراسر کانادا، اعمال می‌شوند: مثل قانون کیفری و یا قانون طلاق. قوانین تدوین شده در استان‌ها، فقط در همان استانی که آن قانون را تدوین کرده است، اجرا می‌شوند: مثل قوانین آموزش و پرورش، و یا قوانین مالک و مستاجر. شهرداری‌ها، شهرها، و شهرستان‌ها نیز می‌توانند قوانینی تدوین کنند که به آنها By-Laws گفته می‌شود. این قوانین فقط برای افرادی که در آن محدوده زندگی می‌کنند، قابل اجرا می‌باشد: مثل قوانین پارکینگ، و یا قوانین مربوط به ایجاد سر و صدا.

2- رویه قضایی Case Law (حقوق عرفی): این قوانین توسط قضات و در حین تصمیم‌گیری و قضاوت در دادگاه، تدوین می‌شوند. قانون را دادگاه تفسیر می‌کند. همچنین تشخیص فرد قانون شکن و مجازات‌های مربوطه نیز بر عهده دادگاه خواهد بود.

In this article

Join the Conversation