به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

منشور آزادی های کانادا: اصل 25

25. The guarantee in this Charter of certain rights and freedoms shall not be construed as to abrogate or derogate from any aboriginal, treaty or other rights or...

1734
1734
Share

25. The guarantee in this Charter of certain rights and freedoms shall not be construed as to abrogate or derogate from any aboriginal, treaty or other rights or freedoms that pertain to the aboriginal peoples of Canada including
(a) any rights or freedoms that have been recognized by the Royal Proclamation of October 7, 1763; and
(b) any rights or freedoms that now exist by way of land claims agreements or may be so acquired.

اصل ۲۵ منشور در مورد حقوق بومیان کانادا صحبت می‌کند. این اصل به این نکته اشاره دارد که حقوق تضمین شده در منشور نباید باعث لغو و یا کاسته شدن از حقوق بومیان کانادا که ازروش‌های دیگر معین شده گردد. این روش‌ها شامل حقوق و آزادی‌های تضمین شده دراعلامیه سلطنتی سال ۱۷۶۳ و یا قرادادها وعهدنامه‌های بومیان کانادا است.
قانون اساسی‌ کانادا، حقوق بومیان کانادا را که شامل ایندین، اینویی و متیس می‌شوند، با هدف حمایت ازفرهنگ، سنت‌ها و رسوم آن‌ها، به رسمیت می‌شناسد.
اصل ۲۵ به وضوح اعلام می‌کند که حقوق ذکرشده در منشور نباید با حقوق دیگر بومیان تناقضی داشته باشند. مثلا اگر بومیان تحت یک عهدنامه استحقاق بهره‌مند شدن از مزایای خاصی‌ را دارند، شهروندان دیگر کانادا نمی‌توانند بر اساس اصل ۱۵ تقاضای داشتن حقوق مساوی با بومیان را داشته باشند.
در کنار اصل ۲۵، اصل ۳۵ قانون اساسی‌ سال ۱۹۸۲ نیز حقوق بومیان را که به روش‌های مختلف ایجاد شده‌ به رسمیت شناخته و آن‌ها را تایید می‌کند و همان طور که دادگاه عالی کانادا عنوان کرده است، بومیان از تضمین قانون اساسی‌ کانادا بهره‌‌مندند.

In this article

Join the Conversation