به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

منشور حقوق : اصل شانزدهم

Official Languages of Canada • English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use...

1524
1524
Share

Official Languages of Canada
• English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and Government of Canada.
• English and French are the official languages of New Brunswick and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and Government of New Brunswick.
• Nothing in this Charter limits the authority of Parliament or a legislature to advance the equality of status or use of English and French.
اصل ۱۶ منشور در مورد زبان‌های رسمی کانادا صحبت می‌کند. در این اصل زبان‌های فرانسوی و انگلیسی به عنوان زبان‌های رسمی کانادا شناخته می‌شوند. اصول ۱۷،۱۸،۱۹،۲۰ منشور نیز در کنار اصل ۱۶ در مورد زبان‌های رسمی کانادا صحبت می‌کند و این اصل به انگلیسی زبان‌ها و فرانسوی زبان‌ها در کانادا این حق را می‌دهد که از خدمات، قوانین، و موارد مختلف دیگر به زبان خود بهره‌مند شوند. دولت فدرال و دولت‌های استانی طبقه منشور موظف هستند خدمات خود را به هر دو زبان رسمی کانادا ارایه دهند و قوانین نیز باید به هر دو زبان رسمی کانادا تنظیم و تصویب شود. استفاده از هر یک از دو زبان رسمی‌ کانادا در مذاکرات و مناظرات پارلمان امکان پذیر است. تمام قوانین، ژرنال‌ها و اطلاعات ذخیره شده پارلمان باید هم به زبان فرانسه و هم به زبان انگلیسی‌ نوشته و چاپ شوند. شهروندان همچنین حق انتخاب بین دو زبان رسمی کانادا برای ارایه دادخواست و حضور در دادگاه‌ها را دارند.

In this article