به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مواجهه با آسیب‌های شغلی

هر یک از استان‌ها و مناطق برای بیمه بیماری و از کارافتادگی، قوانین خاص خود را دارند. در حالی که ویژگی‌های اصلی این بیمه مشابه می‌باشد اما، جزئیات...

2187
2187
Share

هر یک از استان‌ها و مناطق برای بیمه بیماری و از کارافتادگی، قوانین خاص خود را دارند. در حالی که ویژگی‌های اصلی این بیمه مشابه می‌باشد اما، جزئیات آن‌ در استان‌ها و مناطق مختلف، متفاوت است. برخی تمام حرفه‌ها را شامل می‌شوند به جز آن‌هایی که قانون، مستثنی کرده است. برخی دیگر (مانند آنتاریو) تنها حرفه‌ای را که تحت پوشش آن‌هاست، می‌پذیرند. در هر شرایطی، بیش‌تر کارکنان، تحت پوشش این طرح می‌باشند. مشارکت کارفرمایان در حرفه‌های تحت پوشش اجباری است و ممکن است کارفرمایان و پیمانکاران مستقل، استانی و منطقه‌ای از طرح‌هایی نیز استفاده نمایند که تحت پوشش نمی‌باشند. تأیید بیمه بیماری و از کارافتادگی توسط هیئت یا کمیسیونی خاص اداره می‌شود و شکایات در دادگاهی اختصاصی مطرح می‌شوند. ممکن است جهت کمک به مدعی، مشاوری نیز طی جلسات شکایات حضور داشته باشد.
این بیمه به کارگری تعلق می‌گیرد که در محیط کار به واسطه عملی سهوی یا عمدیِ کارگری دیگر مجروح شده و یا به واسطه شغلش دچار بیماری شده باشد. اگر کارگر به واسطه سهل انگاری خودش مجروح شود، هیچ مزایایی به او تعلق نمی‌گیرد مگر این که به مرگ یا ناتوانی دایم بینجامد. اگر کارگری کشته شود، مزایا به همسر و فرزندان صغیر او تعلق خواهد گرفت. معمولاً فشار روحی، تحت این پوشش نیست مگر آن که به واسطه سانحه‌ای در محیط کار به وجود آمده باشد.
طبق قانون، کارگر در صورت بروز جراحات و بیماری‌های ناشی از محیط کار ،حق شکایت علیه کارفرما یا همکاران را خواهد داشت اما، اگر پول یا جریمه‌ای پرداخت شود، ممکن است هیئت یا کمیسیون بیمه بیماری و از کارافتادگی در محل حاضر شوند و شکایت را مورد بررسی قرار دهند.
کارفرمایان مبلغ جراحت را پرداخت می‌کنند. میزان این مبلغ توسط اعضای متخصص در حرفه‌ای‌ تعیین می‌شود که کارفرما به آن گروه کاری تعلق دارد. همچنین این مبلغ به میزان لیست حقوق کارفرما نیز بستگی دارد. کارفرما نباید از کارمندش هزینه‌ای دریافت کند و یا برای پرداخت پاداش، مبلغی را از دستمزد او کسر نماید. کارکنان اجازه ندارند از مزایای خود چشم پوشی کنند.
به کارکنان جراحت دیده پاداش و مزایایی برای از دست دادن توانایی و کسب درآمدشان داده می‌شود و از کمک‌های پزشکی نیز بهره‌مند می‌شوند. اگر به کارگر مرخصی استعلاجی داده شود، تا زمان بازگشت به کار باید دارای مزایا باشد. اگر هم نتواند به کار سابقش بازگردد و مجبور شود به کاری با درآمد پایین‌تر اشتغال یابد، مابه‌التفاوت این مبلغ به صورت مزایا به او داده می‌شود. نرخ پاداش و مزایا توسط قانون و مقررات هر منطقه تثبیت شده است. مادامی که جراحت یا ناتوانی فرد پابرجاست، پاداش و مزایای او نیز محفوظ است. اگر هم دایمی باشد، مزایای او تا سن ۶۵ سالگی متوقف می‌شود و به نسبت بخشی از مزایایش، حقوق یا مستمری سالیانه دریافت می‌کند. خدمات توانبخشی جزیی از طرح مزایای فرد آسیب ‌دیده محسوب خواهد شد.
طبق قانون، کارفرمایان حق ندارند نیروی کارشان را به دلیل جراحت یا درخواست مزایا اخراج یا جریمه کنند. آن‌ها باید به کارگر اجازه دهند پس از بهبود، به محیط کارش بازگردد. از کارکنان خواسته می‌شود جراحات یا بیماری ناشی از محیط کار را گزارش داده تا معاینه شوند و تحت درمان و در صورت لزوم توانبخشی قرار بگیرند و هرگاه توان خود را باز یافتند، به سر کار خود بازگردند. برخی مناطق خدمات بازآموزی را در اختیار همسر کارگرانی قرار می‌دهند که در سانحه‌ای که مربوط به کارشان بوده کشته شده‌ و یا به واسطه‌ کار، دچار بیماری شده باشند.

 

In this article

Join the Conversation