به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

کابوس اخراج از کانادا برای مهاجران : قسمت دوم :تجدیدنظر

در مقاله گذشته اشاراتی در مورد انواع حکم اخراج، ترک خاک کانادا، ممنوعیت ورود، اجازه بازگشت به کانادا، تحقیق، بررسی و اجرای حکم اخراج، تاخیر یا تعلیق موقت...

3288
3288
Share

در مقاله گذشته اشاراتی در مورد انواع حکم اخراج، ترک خاک کانادا، ممنوعیت ورود، اجازه بازگشت به کانادا، تحقیق، بررسی و اجرای حکم اخراج، تاخیر یا تعلیق موقت حکم اخراج و ارزیابی مخاطرات قبل از اخراج اشاراتی کردیم و با این مقاله مبحث مورد نظر را تکمیل می‌کنیم.

تقاضای تجدید نظر
احکام اخراج، قابل تجدید نظر است و همانگونه که اشاره شد ارایه چنین تقاضایی می‌تواند موجب توقف یا تاخیر در روند اخراج فرد از کانادا شود. چنانچه فردی بر این باور باشد که مامور اداره مهاجرت Immigration Officer و یا شعبه مهاجرت Immigration Division در صدور حکم اخراج وی مرتکب اشتباه قانونی یا حقوقی شده است و یا این که دلایلی در دست داشته باشد که بنا بر ملاحظات انسان دوستانه یا دلسوزانه Humanitarian or Compassionate grounds نباید اخراج شود، می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید. به طور معمول، تا هنگام رسیدگی به اعتراض فرد، اقدامی در رابطه با اخراج وی از کانادا به عمل نمی‌آید و در صورت چنین کاری، ممکن است اجازه بازگشت وی به کانادا برای حضور در جلسه استماع تجدید نظر Appeal Hearing صادر شود.
در تمامی موارد اخراج، لازم است ضمن ارایه نسخه‌ای از حکم صادره، دلایل اتخاذ چنین تصمیمی نیز به آگاهی فرد و نماینده او برسد.
حکم اخراج فرد، آن دسته از اعضای خانواده را نیز که تحت تکلف dependent او هستند، در بر می‌گیرد، مشروط به این که این عده دارای وضعیت شهروندی یا اقامت دایم کانادا نبوده و 19 سال یا بیشتر نداشته باشند.
وزیر امنیت عمومی The Minister of Public Safety تنها در صورت مشاهده خطای قانونی و یا حقوقی می‌تواند نسبت به رای شعبه مهاجرت ID تقاضای تجدید نظر نماید.

چه کسانی حق تقاضای تجدید نظر دارند؟
به طور کلی اشخاص زیر از حق تجدید نظر خواهی برخوردارند:
دارندگان کارت اقامت دائم کانادا،
دارندگان ویزای اقامت دائم کانادا که برای اولین بار هنگام ورود به این کشور، از ورود آن‌ها ممانعت به عمل آمده است،
افرادی که به نوعی تحت حمایت‌های قانونی دولت کانادا قرار گرفته‌اند.

چه کسانی حق تقاضای تجدید نظر ندارند؟
اشخاص زیر از حق تقاضای تجدید نظر برخوردار نخواهند بود:
اشخاصی که به طور غیر قانونی وارد کانادا شده‌اند.
کسانی که در جرایم سازمان یافته نقش داشته‌اند‌.
افرادی که محکومیت آن‌ها به دلیل جرایم کیفری است و به بیش از دو سال زندان محکوم شده‌اند.
اشخاصی که برای کانادا و شهروندان آن تهدید امنیتی محسوب شوند.
افرادی که به نحوی، حقوق بشر یا حقوق بین‌الملل را نقض نموده باشند.
کسانی که اطلاعات نادرستی در مورد خود ارایه کرده‌ باشند (به جز در مواردی که فرد، همسر یا شریک عرفی یا فرزند شخص حامی Sponsor محسوب شود.)

شعبه تجدید نظر مهاجرت IAD
این شعبه به تقاضاهای تجدید نظر در رابطه با پرونده‌های اخراج و اقامت غیر‌قانونی رسیدگی می‌کند. مقامات رسیدگی کننده، در واقع نماینده وزیر به شمار می‌آیند. جلسات دادگاه جنبه عمومی دارند و هر گونه شواهد و مدارک معتبر قابل ارایه خواهد بود. تصمیمات دادگاه بر اساس قوانین، واقعیت‌ها و در برخی موارد با رعایت ملاحظات انسان دوستانه و دلسوزانه، اتخاذ خواهد شد.
شعبه تجدید نظر در پایان رسیدگی خود، یکی از 3 رای زیر را صادر خواهد کرد:
رد تقاضا و تایید حکم اخراج
تایید تقاضا و لغو حکم اخراج
تعلیق حکم اخراج برای مدت زمان معین
در گزینه اخیر، شعبه تجدید نظر انجام موارد زیر را از شخص خواهد خواست:
فرد ملزم است هر گونه تغییر آدرس خود را به اداره خدمات مرزی CBSA و نیز شعبه تجدید نظر مهاجرت IAD اطلاع دهد.
در صورت فقدان اصل گذرنامه یا مدارک سفر و یا انقضای تاریخ اعتبار آن‌ها، تصویری از این مدارک را به ماموران مهاجرت ارایه نماید. در عین حال، شخص ملزم است نسبت به تقاضا یا تمدید اعتبار گذرنامه و مدارک سفر خود اقدام نماید.
مرتکب هیچ گونه جرایم کیفری نشود.
هر گونه اتهام یا محکومیت کیفری خود را بی درنگ و به صورت کتبی به اطلاع اداره خدمات مرزی کانادا CBSA برساند.
تمامی شرایط دیگری را نیز که از سوی شعبه مهاجرت ID تعیین شده است، رعایت نماید.
چنان چه در پایان دوره تعیین شده، فرد تمامی این شروط را رعایت نموده باشد، شعبه تجدید نظر مهاجرت IAD ممکن است حکم اخراج را لغو نماید. در صورت عدم رعایت شرایط، اداره خدمات مرزی می‌تواند لغو حکم تعلیق را تقاضا و نسبت به اخراج فرد از کانادا اقدام نماید.

طرح موضوع در دادگاه فدرال
هر یک از دو طرف پرونده ( فرد و یا وزیر مهاجرت و شهروندی) می‌توانند از دادگاه فدرال کانادا تقاضا نمایند تا رای صادره از سوی شعبه تجدید نظر مهاجرت IAD را مورد بررسی حقوقی Judicial Review قرار دهد. تقاضای بررسی باید به وسیله وکیل به دادگاه فدرال ارایه شود. رسیدگی در دادگاه فدرال، دارای روندی دو مرحله‌ای است. در مرحله نخست، باید «اجازه» دادگاه Leave برای طرح موضوع و به جریان افتادن پرونده اخذ شود. در این مرحله، لازم است خطای حقوقی در آرای قبلی و یا ناعادلانه بودن آن نشان داده شود. پذیرش درخواست، به این مفهوم است که پرونده می‌تواند در دادگاه فدرال مطرح و جزییات آن مورد رسیدگی قرار گیرد. در مرحله دوم که «ارایه درخواست برای بررسی حقوقی» Application for Judicial Review نام دارد، متقاضی و وکیل او می‌توانند در جلسه استماع برای ارایه توضیحات و دفاعیه شفاهی خود در دادگاه حاضر شوند. تا زمان رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه فدرال، حکم اخراج صادر شده به وسیله هیات رسیدگی به امور مهاجرت و پناهندگی کانادا IRB به حالت تعلیق درآمده و فرد می‌تواند در خاک کانادا باقی بماند. بررسی دادگاه فدرال می‌تواند به صدور رای در تایید نظر شعبه تجدید نظر و یا در رد آن و حکم به تشکیل جلسه تجدید نظر جدیدی منتهی شود.

 

گردآوری و ترجمه: مرتضی قانون

In this article