به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

کنجکاوی بیش از حد قاضی و ابطال حکم

در سیستم قضایی کانادا، بجز در موارد بسیار محدودی، قضات باید به عنوان فردی بیطرف دلایل و مدارک هر دو طرف دعوا را شنیده ومبنی بر اساس آن‌...

1182
1182
Share

در سیستم قضایی کانادا، بجز در موارد بسیار محدودی، قضات باید به عنوان فردی بیطرف دلایل و مدارک هر دو طرف دعوا را شنیده ومبنی بر اساس آن‌ تصمیم‌گیری حکم صادر نمایند. کنجکاوی بیش از اندازه قضات در پیدا کردن شواهد و مدارک، می‌توانند بی‌طرفی قاضی را زیر سوال ببرد.

در پرونده‌ای در استان بیریتیش کلمبیا به یک قاضی به خاطر انجام تحقیقات بیش از اندازه اخطار داده شد. این قاضی بدون اینکه درخواستی و یا اقدامی از یکی از طرفین پرونده وجود داشته باشد، به تشخیص خود تحقیقات مستقلی را در مورد اعتبار مدارک مربوط به یک اثر انگشت پیدا شده، انجام داد. در پرونده‌ای با موضوع “ورود غیر قانونی” break and enter، متهم بر اساس همین تحقیقات قاضی بیگناه تشخیص داده و آزاد شده بود ولی‌ به دلیل وجود تحقیقات مستقل و فراتر رفتن قاضی از حد و مرز اختیارات خود، تقاضای تجدید نظر به این رای به دادگاه تجدید نظر استان بیریتیش کلمبیا برده شد.

قاضی دادگاه تجدید نظر، با اشاره به این اصل مهم در سیستم قضایی کانادا، اعلام کرد که قاضی فانت Justice Funt تنها اجازه داشته با استناد به مدارک موجود رای صادر نماید. دادستان، اقدام قاضی فانت برای انجام تحقیقات مستقل را نشان‌ دهنده قصد و هدفی‌ خاص و عدم بیطرفی قاضی خواند.

در این پرونده، بورنیک Bornyk متهم به ورود غیر قانونی به یک خانه شده بود. یک متخصص در زمینه انگشت نگاری از پلیس فدرال کانادا RCMP در دادگاه شهادت داد که اثر انگشت پیدا شده در صحنه جرم، مشابه اثر انگشت متهم است. ولی‌ قاضی به شهادت این پلیس اکتفا نکرد و با مطالعه‌ گزارشات علمی از آمریکا و انگلیس در مورد انگشت نگاری و خطاهای مرتبط با آن‌، اعلام کرد که موارد شبهه آمیزی در شهادت پلیس وجود داشته که می‌تواند نشان دهنده خطا در تشخیص او باشد و این موارد باعث ایجاد شکی‌ منطقی Reasonable doubt در گناهکار بودن متهم می‌شود. بر این اساس و بدون احضار دوباره پلیس به دادگاه برای شهادت در مورد این موارد شبهه آمیز، قاضی فانت، متهم را تبرئه کرد.

ولی‌ داستان در اینجا خاتمه نیافت و دادستان به خاطره دخالت بیش از حد قاضی در تحقیقات و جمع‌آوری ادله اثبات جرم، به دادگاه تجدید نظر شکایت کرد. دادگاه تجدید نظر از تصمیم‌گیری در مورد اینکه  چه زمانی‌ یک قاضی اجازه دارد از مدارک ارائه شده به او فراتر رود و شخصا تحقیقاتی‌ را انجام دهد خودداری کرد ولی‌ اعلام داشت که عمل قاضی، اصول حقوقی پذیرفته شده سیستم قضایی را خدشه دار کرده است و قاضی از نقش بیطرف خود خارج شده است. او به‌ بیطرفی سیستم قضایی که از اصول مهم یک محکمه عادلانه است لطمه وارد کرده است. به همین دلیل و به علت صدور رای بر اساس تحقیقات مستقل قاضی، رای دادگاه باطل اعلام و مقرر شد تا محکمه‌ای جدید بار دیگر به این پرونده رسیدگی نماید.

In this article