به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

گرینش چهاردهم “ورود سریع” Express Entry

 گزینش چهاردهم “ورود سریع” در هفتم آگوست 2015 از سوی اداره مهاجرت و شهروندی کانادا انجام و در مجموع برای 1402 متقاضی،  دعوت نامه ارسال شد. حداقل امتیاز...

1667
1667
Share

 گزینش چهاردهم “ورود سریع” در هفتم آگوست 2015 از سوی اداره مهاجرت و شهروندی کانادا انجام و در مجموع برای 1402 متقاضی،  دعوت نامه ارسال شد. حداقل امتیاز لازم در “سیستم جامع امتیازدهی” 471 بود که که نسبت به نوبت قبلی که در تاریخ 17 جولای انجام شد، 20 امتیاز بالا تر رفته است. مرحله سیزدهم گزینش، چهارمین مرحله از روند نزولی امتیازات بود که در مرحله چهاردهم متوقف شد. البته این افزایش اهمیت چندانی ندارد و متقاضیان فاقد پیشنهاد شغلی از سوی کارفرمایان کانادایی یا گواهی نامه های برنامه های منتخب استانی، هم چنان می توانند به دریافت دعوت نامه امیدوار باشند.

چنان چه متقاضیان در انتظار گزینش در این مدت بتوانند پیشنهاد شغلی معتبر و یا گواهی نامه منتخب استانی دریافت کنند، 600 امتیاز به مجموع امتیازات آن ها افزوده می شود و بنابراین می توانند انتظار داشته باشند که در گزینش بعدی، برای آن ها دعوت نامه ارسال خواهد شد.

 

 

In this article