به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

یافتن کار در کانادا برای مهاجرین

دکتر لیونن لاروش در این ویدیو راه پیدا کردن کار در کانادا را به شرح توضیح می دهد. در این ویدیو فوق العاده شما متوجه خواهید شد چرا...

4398
4398
Share

دکتر لیونن لاروش در این ویدیو راه پیدا کردن کار در کانادا را به شرح توضیح می دهد. در این ویدیو فوق العاده شما متوجه خواهید شد چرا پپدا کردن کار در کانادا به آسانی کشور های دیگر نمی باشد و راه حل شما برای یافتن کاری مناسب چه می باشد.  دکتر لاروش خود نیر یک مهاجر محسوب می شود و تجربه های مشابه بسیاری از ما دارد.

dadgar main author

In this article

Join the Conversation