مهاجرت از کشوری به کشوری دیگر پیش از پستی ها و بلندیهایش نیاز به اقدامات دفتری و اماده سازی های شخصی و خانوادگی دارد.