دولت کانادا همواره در زمینه دفاع و اعمال جقوق بانوان پیشگام و پیشرو بوده. شما به عنوان یک بانوی کانادایی باید از حق و حقوق خود مطلع باشید.