به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

واگذاری اموال به فرزند

من قصد دارم اداره اموال خود را به یکی از فرزندانم واگذارکنم. آیا اگر به هردلیلی سلامت عقلی خود را از دست بدهم این وکالت نامه به قوت...

963
963
Share

من قصد دارم اداره اموال خود را به یکی از فرزندانم واگذارکنم. آیا اگر به هردلیلی سلامت عقلی خود را از دست بدهم این وکالت نامه به قوت خود باقی می‌ماند؟

وکالت‌نامه سند حقوقی است که به وسیله آن می‌توانید اجازه تصمیم گیری و انجام امور مشخصی را به شخص دیگری واگذار کنید.
 در استان آنتاریو دو نوع عمده وکالت‌نامه وجود دارد:
وکالت‌نامه برای مراقبت شخصی زمانی کاربرد دارد که شما توانایی تصمیم‌گیری در مورد امور شخصی خود را از دست بدهید. در این صورت، شما به شخص دیگری اجازه می‌دهید که به جای شما در خصوص مواردی مانند سلامت، مراقبت شخصی، معالجات پزشکی، بستری شدن یا مرخص شدن از خانه سالمندان در بلند مدت تصمیم‌گیری کند.
نوع دیگر وکالت‌نامه در مورد اداره اموال کاربرد دارد. بر اساس این وکالت‌نامه، شما اجازه اداره اموال یا دارایی‌های خود مانند اجازه خرید یا فروش از طرف شما و یا پرداخت قبض‌های خود را به شخص دیگری واگذار می‌کنید.. اگر این وکالت به صورتی تنظیم شده باشدکه تنها در صورت سلامت عقلی فردی که وکالت می‌دهد قابل اجرا باشد، وکالت عام نامیده می‌شود. اما چنانچه این وکالت نامه برای زمانی که شخص توانایی و سلامت عقلی هم نداشته باشد در نظر گرفته شود، به آن وکالت مستمر در اداره اموال گفته می‌شود.
In this article

Join the Conversation