به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوالات حقوقی – ازدواج

قوانين يا آراى دادگاه‌هاى آنتاريو در موضوع تقسيم اموال بعد از جدايى يا طلاق در مورد ازدواجی که  در ايران انجام گرفته چيست؟ آيا ماهيت قرارداد ازدواج در...

1859
1859
Share

قوانين يا آراى دادگاه‌هاى آنتاريو در موضوع تقسيم اموال بعد از جدايى يا طلاق در مورد ازدواجی که  در ايران انجام گرفته چيست؟ آيا ماهيت قرارداد ازدواج در ايران كه تكليف تقسيم اموال را به طور نسبى مشخص می‌كند در آنتاريو محترم است؟ آيا اموال مرد ايرانى در هنگام طلاق بدون توجه به قرارداد اوليه ازدواج او در ايران با اسلوب كانادايى تقسيم مى‌شود

– حتی اگر ازدواج در ایران صورت گرفته، قوانین مربوط به جدایی، طلاق و تقسیم اموال تابع قوانین کانادا خواهند بود. البته اگر طلاق در ایران صورت گرفته باشد، دادگاه‌های کانادا حکم طلاق ایران را به رسمیت خواهند شناخت. ضمنا باید این مورد را هم مدنظر داشت که برای طرح دعوا کردن در دادگاه‌های کانادا برای تقسیم اموال، ۶ سال از تاریخ جدایی یا ۲ سال از تاریخ طلاق یا ۶ ماه از تاریخ فوت یکی‌ از زوجین فرصت هست وگرنه پرونده مشمول مرور زمان خواهد شد.

In this article