به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

پرونده پناهندگی متهم به جنایت علیه بشریت

با رای مامور صدور ویزا در بلگراد در سال 1994خوانده، آقای بودیمچیچ، پناهنده تشخیص داده شد و برای وی و خانواده اش ویزای اقامت دایم صادر شد. در...

2165
2165
Share

با رای مامور صدور ویزا در بلگراد در سال 1994خوانده، آقای بودیمچیچ، پناهنده تشخیص داده شد و برای وی و خانواده اش ویزای اقامت دایم صادر شد. در سال 2007، وزیر امنیت عمومی و آمادگی در برابر شرایط اضطراری Public Safety and Emergency Preparedness با ارایه درخواستی و با استناد به اظهارات خلاف واقع و پنهان سازی شواهد تاثیر گذار بر موضوع اقامت از سوی آقای بودیمچیچ، خواستار ابطال رای پناهندگی وی شد. وزیر هم چنین شواهدی را ارایه کرد که در سال 1995 دادگاهی در کروواسی خوانده را به طور غیابی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم کرده بود و این بحث را مطرح کرد که وی اطلاعات مربوط به اتهامات جنایی خود را پنهان ساخته بود. وزیر اظهار داشت که در سال 1991، آقای بودیمچیچ در زمان عضویت در ارتش خلق یوگسلاوی با سربازان اسیر کرووات بدرفتاری و آن ها را شکنجه کرده بود و به ویژه هنگام اسارت دوازده عضو واحد نظامی کروواسی در جنگل بین “سرواس” Sarvas و “تنیا” Tenya و اعدام دو تن از آن ها مشارکت داشته است. چهار نفر از بازماندگان آن حادثه آقای بودیمچیچ را شناسایی و اقرار کردند که وی در بدرفتاری جسمی و روحی با آن ها مشارکت داشته است.

هیات رسیدگی سه موضوع را مورد بحث قرار داد.
1) آیا آقای بودیمچیچ به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اظهارات خلاف واقعی انجام داده و شواهد تاثیر گذار بر موضوع مربوطه را پنهان ساخته است، شواهدی که اگر مامور رسیدگی به وضعیت پناهندگی از آن ها اطلاع اطلاع داشت، ممکن بود تصمیم دیگری اتخاذ کند ؟
2) آیا آقای بودیمچیچ را با استناد به بخش 1 ف (الف) و 1 ف (ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگی سازمان ملل متحد نباید مشمول اعطای پناهندگی دانست؟
3) آیا مامور اولیه صدور ویزا شواهد قابل استماع دیگری برای اتخاذ تصمیم خود و اعطای وضعیت پناهندگی به آقای بودیمچیچ در اختیار داشت؟

در رابطه با پرسش اول، آقای بودیمچیچ اعتراف کرد که اظهارات خلاف واقع انجام داده و و شواهد مرتبط خاصی را فاش نکرده است. در رابطه با پرسش دوم، یعنی عدم شمول، رای هیات رسیدگی این بود که شواهد ارایه شده از سوی وزیر یعنی اظهارات کتبی چهار شاهد، ناقص و غیر قابل اعتماد است. هیات رسیدگی به این نتیجه رسید که اگرچه آقای بودیمچیچ در صحنه حضور داشت، در توطئه و ارتکاب جرم دست نداشته است و صرف حضور وی در صحنه به منزله همدستی نیست. او فقط دقایقی در آن جا حضور داشت و در آن وضعیت کاری از دستش بر نمی آمده است. بنابراین، دلیل قوی مبنی بر ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا جنایت شدید غیر سیاسی وجود ندارد. در رابطه با مسئله وجود شواهد قابل استماع کافی برای توجیه اعطای وضعیت پناهندگی به آقای بودیمچیچ از سوی مامور صدور ویزا در زمان اتخاذ تصمیم، هیات رسیدگی به موضوع به این نتیجه رسید که چنین شواهدی وجود دارد. به ویژه این که آقای بودیمچیچ و همسرش از دو نژاد مختلف صرب و کرووات بودند که همین مسئله در تاریخ یوگسلاوی سابق، توجیه کافی برای اعطای پناهندگی به وی است. با عنایت به موارد فوق، درخواست ابطال پناهدگی رد می شود و رای قبلی مبنی بر اعطای وضعیت پناهندگی به آقای بودیمچیچ همچنان به قوت خود باقی است.

In this article