به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اجاره بهای ماه آخر

سوال: آیا مبلغ اجاره بهای ماه آخر که در ابتدای اجاره، توسط مالک دریافت می‌شود، تضمین و جریمه‌ای برای عدم پرداخت هر یک از اجاره‌های ماهیانه توسط مستاجر...

1051
1051
Share

سوال: آیا مبلغ اجاره بهای ماه آخر که در ابتدای اجاره، توسط مالک دریافت می‌شود، تضمین و جریمه‌ای برای عدم پرداخت هر یک از اجاره‌های ماهیانه توسط مستاجر است؟

بیشتر مالکین، از مستاجران جدید خود درخواست پرداخت اجاره بها پیش از نقل مکان به منزل استیجاری را دارند. زمانی که مالک درخواست پرداخت آخرین قسط اجاره را از مستاجر می‌کند، این مبلغ به عنوان پرداخت اجاره محسوب می‌شود و نه به عنوان تضمین پرداخت اجاره. در استان آنتاریو، اخذ تضمین برای پرداخت ممنوع است و مالک اجازه ندارد تحت هر عنوان، مبلغی بیش از اجاره بها از مستاجر دریافت کند. مثلاً مالک می تواند مبلغی تحت عنوان “تضمین بازگرداندن کلید” یا ” تضمین تعمیر” یا هر مبلغ دیگری غیر از اجاره ماهیانه دریافت کند. چنانچه مالک، درخواست پیش پرداخت اجاره کند، این مبلغ باید حفظ و به عنوان آخرین قسط اجاره مستاجر محسوب شود؛ و هر بار که اجازه افزایش می‌یابد این مبلغ پیش پرداخت نیز تجدید و افزایش می‌یابد.
با توجه به اینکه اصولاً اجاره پیش پرداخت شده نباید تا آخرین ماه اجاره مورد استفاده قرار گیرد، مالکین باید سود این مبلغ را به مستاجر پرداخت کند و اگر مستاجر محل را برای کمتر از یک سال اجاره کرده باشد به همان نسبت سود محاسبه خواهد شد. این سود باید هر دوازده ماه یک‌بار محاسبه و پرداخت شود درغیر اینصورت مبالغ پرداخت نشده جمع خواهد شد و باید یکجا پرداخت شود. در صورت درخواست مستاجر و موافقت طرفین، مبلغ سود می‌تواند از میزان اجاره بهای ماهیانه کسر شود. در غیراینصورت و چنانچه مالک از پرداخت سود خودداری کند، مستاجر می‌تواند به هیئت حل اختلاف مالک و مستاجر ( ) مراجعه و دستور پرداخت و یا کاهش اجاره بها را دریافت کند.

In this article

Join the Conversation