به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

با بیمه‌گر خود رو راست باشید!

برای تکمیل فرم‌های شرکت‌های بیمه، به اظهارات شخص متقاضی اعتماد می‌شود و معمولاً مدارک و مستنداتی برای اثبات موارد اعلام شده درخواست نمی‌شود. آیا ارایه اطلاعات غلط به...

440
440
Share

برای تکمیل فرم‌های شرکت‌های بیمه، به اظهارات شخص متقاضی اعتماد می‌شود و معمولاً مدارک و مستنداتی برای اثبات موارد اعلام شده درخواست نمی‌شود. آیا ارایه اطلاعات غلط به شرکت بیمه تبعات حقوقی هم دارد؟

زمانی که برای اشتراک بیمه اقدام می‌کنید، وظیفه دارید که کلیه اطلاعات مرتبط را ارایه و در پر کردن سوالات مندرج در فرم‌ها، با صداقت عمل کنید. در غیر اینصورت شما مرتکب عمل «ارایه اطلاعات نادرست» شده که ممکن است منجر به باطل شدن قرارداد بیمه یا عدم موافقت با پرداخت خسارت به شما شود. همانگونه که از نام آن مشخص است، عمل ارایه اطلاعات نادرست یعنی خودداری از ارایه اطلاعات و یا ارایه اطلاعات نادرست درخصوص موضوعات مهمی که بیمه‌گر را در ارزیابی صحیح وضعیت بیمه شده و خطراتی که متوجه اوست بازدارد و بیمه‌گر را گمراه کند.
ابطال قرارداد بیمه نیز به آن معنا است که قرارداد بیمه از ابتدای انعقاد آن باطل بوده است. این به علت آن است که در زمان امضای قرارداد، شخص متقاضی از ارایه اطلاعات لازم و ضروری برای امکان ارزیابی صحیح خطرات و ریسک‌های قرارداد بیمه توسط بیمه‌گر، خودداری کرده است. حتی اگر بیمه‌گر، قرارداد را باطل نکند، می‌تواند از ارایه پوشش بیمه به بیمه شده به علت ارایه اطلاعات نادرست خودداری کند.

بیمه‌گر همچنین می‌تواند از دفاع از بیمه شده در دادگاه خودداری کند. در پرونده‌های حقوقی، شاکی مواردی را بر علیه متهم در دادخواست ارایه شده به دادگاه مطرح می‌کند که ادعانامه نامیده می‌شود. چنانچه این ادعاها در محدوده تعیین شده در پوشش قرارداد بیمه باشد، بیمه‌گر وظیفه دارد تا از متهم بیمه شده در دادگاه دفاع کند. این پوشش شامل پرداخت هزینه‌های دادگاه و دفاع هم می‌شود. در هر حال چنانچه بیمه شده مرتکب ارایه اطلاعات نادرست شده باشد، بیمه‌گر می‌تواند از دفاع از بیمه شده خودداری کند. در اینصورت بیمه شده شخصاً مسئولیت دفاع را بر عهده خواهد داشت.
به همین جهت، بسیار مهم است که با شرکت‌های بیمه روراست و صادق باشید و کلیه اطلاعات را به آنان بدهید چون در غیراینصورت، عواقب غیرقابل پیش‌بینی و ناخوشایندی ممکن است پیش روی شما قرار گیرد.

 

 BY:  BEN IRANTALAB
1.888.662.2481 English 
1.647.607.1364 Farsi
Oatley Vigmond.com
In this article

Join the Conversation