به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

شرکت‌های بیمه خودرو هزینه مصرف ماریجوانا را می‌پردازند!

با افزایش مصرف ماریجوانا برای درمان مجروحان حوادث اتومبیل، بسیاری از شرکت‌های بیمه با پرونده‌های مطالبه پرداخت هزینه مصرف این مواد مواجه می‌باشند. در صورتی که مصرف ماریجوانا...

612
612
Share

با افزایش مصرف ماریجوانا برای درمان مجروحان حوادث اتومبیل، بسیاری از شرکت‌های بیمه با پرونده‌های مطالبه پرداخت هزینه مصرف این مواد مواجه می‌باشند. در صورتی که مصرف ماریجوانا برای مجروح حادثه اتومبیل، توسط پزشک مورد تایید تجویز شود، شاید بتوان هزینه‌های این درمان را جزو هزینه‌های قابل پرداخت توسط شرکت بیمه محسوب نمود. برای این منظور تجویز باید حتما از سوی یک پزشک مورد تایید انجام شده باشد و این درمان باید مرتبط با جراحت یا نقص ناشی از حادثه اتومبیل باشد. ضمناً درمان با ماریجوانا باید معقول و ضروری باشد؛ بر اساس قانون، شرکت‌های بیمه باید تمامی هزینه‌های پزشکی ضروری و مرتبط با حادثه را که بر شخص بیمه شده وارد گردیده و این هزینه‌ها ناشی از حادثه باشد را جبران کنند.

در زمانی که شخص درخواست خود را برای دریافت هزینه مصرف ماریجوانا به عنوان درمان به شرکت بیمه ارائه می‌کند باید مجوز وزارت بهداشت مبنی بر اجازه مصرف آن را نیز داشته و ارائه نماید. به علاوه شخص درخواست کننده باید گیاه خود را صرفاً از بین فهرست محصولات و فروشندگان دارای مجوز تهیه نماید. این فهرست در وبسایت وزارت بهداشت کانادا درج شده است.

با افزایش درخواست‌های دریافت هزینه مصرف ماریجوانا، شرکت‌های بیمه از متقاضیان، مدارک ثابت کننده پرداخت این هزینه ها را درخواست می‌نمایند. متقاضی باید یک کپی از مجوز وزارت بهداشت کانادا و همچنین رسید خرید خودرو ارائه نماید تا ثابت کند که بر اساس قانون و با مجوز، گیاه را خریداری و مصرف نموده است. گاهی شرکت‌های بیمه از اشخاص متقاضی، یک کپی از نسخه پزشک یا دستور پزشکی مربوط به مصرف ماریجوانا را نیز مطالبه می‌کنند.

در حالی که مصرف ماریجوانا به عنوان یک روش درمانی در حال افزایش و مشروعیت یافتن در جامعه می‌شود، پذیرش و اراده شرکت‌های بیمه نیز برای پوشش دادن هر چه بیشتر این هزینه در حال افزایش است. نمایندگان شرکت‌های بیمه، به ویژه افراد ارزیاب و تصمیم گیرنده باید در این زمینه آموزش مناسب ببینند.

By: BILL KIRWIN


1.888.662.2481 English 
1.647.607.1364 Farsi
Oatley Vigmond.com
In this article

Join the Conversation