به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

معمای پلیسی

چهار پرونده در اداره پلیس کلاسی برای کار اموزی پلیس‌های جوان و در حال استخدام هر هفته برقرار و مربیان از تجربه و آموخته های خود به دانشجویان...

713
713
Share

چهار پرونده

در اداره پلیس کلاسی برای کار اموزی پلیس‌های جوان و در حال استخدام هر هفته برقرار و مربیان از تجربه و آموخته های خود به دانشجویان انتقال و آموزش می‌دهند.
این دوره ها علاوه بر سنجش جهت کاروهوش، ذکاوت و انتخاب هر یک از آنها برای قسمتهای مختلف اداره پلیس، آموزش هم داده می‌شوند.
در ماههای پایانی دوره‌ها، ازپلیس‌های با تجربه که سالها در اداره پلیس بوده‌اند استفاده شده.
یکی از مدرسین روز دوشنبه ساعت نه صبح وارد کلاس شد و پرونده هایی را روی میز نهاد و گفت: درطول روزهای گذشته چهار پرونده به اداره رسید که براساس تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مربوطه و کارآگاهان اطلاعاتی‌درباره مظنون‌ها و محل وقوع جرم‌ها و دیگر تحقیقات انجام شده که بری هریک از شما کپی تهیه و در اختیارتان قرار خواهیم داد با مطالعه دقیق شما از روی داده‌هایی‌که کارشناسان بدست آورده‌اند. با هر یک از متهم ها را با توجه به وسیله بکار رفته وحتی مکان جرم شناسایی کنید.
(در این پرونده ها بجای نام متهمین از حروف الفبا استفاده شده است.)
متهم (A) از قیچی استفاده کرده است ولی نه در فروشگاه، در همان روز سرقت دیگری به کمک تفنگ پلاستیکی و در بانک به وقوع پیوسته که البته توسط متهم(B) انجام نشده است. سرقتی که درلباس فروشی به وقوع پیوسته با اسلحه سرد انجام شده و در هنگام وقوع سرقت دیگر متهم (C)در فروشگاه حضور نداشته است.
احتمال استفاده از چوب بیس بال در منزل پنجاه درصد است.
با توجه به اطلاعات موجود افراد نامبرده مظنونین به سرقت با وسیله بکار رفته و در مکان‌های مشخص می باشد.
توجه داشته باشید:
هر وسیله تنها توسط یک متهم وهر مکان تنها محل وقوع یک سرقت بوده شما خوانندگان عزیز آیا با این مشخصات آیا می توانید جرم، مکان هر یک از متهم هارا مشخص کنید. در غیر اینصورت منتظر شماره آینده باشید.

In this article

Join the Conversation