به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مِهرستان: تحمل

بیا که نوبت صلح است و دوستی و وفاق که با تو نیست مرا جنگ و ماجرا حافظ همزيستي موضوعي است كه هميشه در طول تاريخ وجود داشته...

1117
1117
Share

بیا که نوبت صلح است و دوستی و وفاق
که با تو نیست مرا جنگ و ماجرا حافظ

همزيستي موضوعي است كه هميشه در طول تاريخ وجود داشته و انسان ها همواره درپي آن بوده اند كه شيوه هاي زندگي مسالمت آميز را در كنار يكديگر بيابند. در زمان قديم تنوع اقوام و فرهنگ ها كم تر بود و تحمل تفاوت ها و عقايد يكديگر، اهميت امروز را نداشت. اما با گسترش ارتباطات انسان ها و رشد تنوع قومي، زباني و اعتقادي، نياز به تحمل عقايد و آداب و فرهنگ گروه هاي ديگر اهميت زيادي پيدا كرده، تا جايی كه در بيشتر كشورها، مانند كانادا، بخشي از قانون را به خود اختصاص داده است.
جدا از مسائل قانوني و حقوق شهروندي، برقراري ارتباط با ديگران و خلق روابط سالمِ انساني از نيازهاي ذاتي و اساسي بشر است و از آنجا كه انسانها به لحاظ زباني، نژادي، فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي داراي تفاوتهاي عميقي هستند، تنها راه برقراري ارتباط خوب انساني، مداراي اجتماعي، پذيرش اين تفاوت ها و احترام است.

همانطور كه در مكتب بودايی بارها به آن اشاره شده، عدم پذيرش ديگران، مانع بزرگي در راه رشد عشق و احساس خوشبختي بوده و بردباری و پذيرش كليد آرامش و سعادت است. وقتي از روي حقيقت دل و با مهرباني و خلوص و به دور از قضاوت، پذيراي تفاوت افراد باشيم، ساير مسائل برايمان آسان گشته و به طور طبيعي به ديگران عشق و محبت نثار خواهيم نمود. عشق و محبت اساس زندگيست و براي موفقيت در رسيدن به اين حس هاي خوب، تمرين تحمل و صبوری و قبول ديگران لازم است.
لغت ‘تلرانس’ كه در فارسی، تحمل و بردباري معنی شده و يكی از مهمترين اركان زندگی مسالمت آميز در كنار يكديگر به حساب مي آيد، در تعاليم پنا جايگاهي بالاتر از صرفاً تحمل و بردباري دارد. چرا كه در بطن آن نوعي مهر و محبت، درك، و احترام قلبي به انسان ها نيز وجود دارد و از جنبه تحمل و احترام ظاهري فرا تر مي رود.
در زير به جنبه هائ مختلف ‘تلرانس’ اشاره مي كنيم:

١- تمرين حِلم (self-control): بدين معني كه دقيقاً در زمان ناراحتي و خشم خوددار باشيم و جلوي واكنش ها و انگيزش هاي آني خود را بگيريم.
جمله خشم از كبر خیزد از تكبر پاك شو
گر نخواهی كبر را رو بی‌تكبر خاك شو
خشم هرگز برنخیزد جز ز كبر و ما و من
هر دو را چون نردبان زیر آر و بر افلاك شو
مولانا
٢- تمرين مهر ورزي: وقتي تمرين كنيم به ديگران مهر واقعي داشته باشيم و آنها را آنگونه كه هستند بپذيريم و دوست بداريم، ناخودآگاه ميزان تلرانس ما بيشتر خواهد بود. كسي كه تحمل و پذيرايی بيشتري داشته باشد، چون مي تواند روابط انساني مفيدتر و بهتري برقرار كند، مهر حقيقي اش به خودش و ديگران بيشتر خواهد شد و در نتيجه احساس رضايت وخوشبختي دروني اش افزايش خواهد يافت.
خیر کن با خلق بهر ایزدت
یا برای راحت جان خودت
تا هماره دوست بینی در نظر
در دلت ناید ز کین ناخوش صور
چونک کردی دشمنی پرهیز کن
مشورت با یار مهرانگیز کن
مولانا

٣- عفو و بخشيدن: خوبی کردن و بخشش، به خود شخص فایده بسياري می‌رساند. چرا که احساس رضایت از شاد کردن دیگران به آرامش خود شخص منتهی خواهد شد. در واقع، جايزه عفو كردن در خودش هست، ظاهر قضيه اين ست كه ‘او را مي بخشم و رها مي كنم’، اما در حقيقت، با بخشيدن ما خودمان را از بند كينه، رنجش و انرژي منفي رها مي كنيم. كسي كه تلرانس بالايی دارد راحت مي تواند رنجش زدايی كند و انسان ها را ببخشد و بپذيرد، كه اين خود باعث مي شود راحت تر و در آرامش بيشتري زندگي كند و روابط بهتر و طولاني تري داشته باشد.
درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنجِ بی‌شمار آرد
حافظ

٤- پذيرش مسائل و مشكلات: افرادي كه تلرانس بالايی دارند، مديريت بحران بهتري داشته و زماني كه مسأله و يا مشكلي دارند، قادر هستند به جاي غرق شدن در ناراحتي و انرژي هاي منفي، انرژي خود را صرف برطرف كردن آن مسأله و سازندگي و حركت كردن به سمت جلو كنند.
رضا باید تو را در هر قضایی
ننالیدن ز دست هر بلایی
چون تلخی قضا شد بر تو شیرین
نگردد جانت از هر غصه غمگین
عماد فقیه

٥- درك كردن و قضاوت نكردن: اكثريت انسانها در ذهن شان نسبت به خودشان و ديگران نوعي قضاوت دارند و چون معمولا در قضاوت كردن، ذهن ما به دنبال يك مجرم و مقصر مي گردد، ناخودآگاه ما را به سمتي مي برد كه بيشتر نكات منفي در ديگران ببينيم و ديگري را محكوم كنيم. اين امر هم راه را براي ايجاد و نگهداشتن روابط خوب با ديگران مي بندد و هم باعث مي شود ما خلق و خوي بد بيني پيدا كنيم و دنيا و ديگران را تيره و تار بيينيم. پس براي اينكه آسوده تر، و در فضاي مثبت و فرحبخش زندگي كنيم و بتوانيم اين همه زيبايي كه در زندگي و ديگران وجود دارد را ببينيم و از آنها لذت ببريم، بايد عينك تيره قضاوت و بد بيني را از چشممان بر داريم.
پيش چشمت داشتي شيشه کبود
زان سبب عالم کبودت می نمود
مولانا

كسي كه تلرانس دارد مي تواند انسانها را بهتر درك كند، آنها را قضاوت نكند، آنها را همونگونه كه هستند بپذيرد و در نتيجه، روابط خوبي با همه آدم ها برقرار كند كه اين خود موجب احساس خوشبختي و آرامش در فرد مي شود.
براي افزايش تلرانس، ايجاد احساس آرامش و خوشبختي و داشتن روابط خوب با همه خلق بشر، كافيست نكات زير را در نظر بگيريد:

١- نيكي بيني و حُسن جويي: ما با تمرين روزمره حُسن جويي مي توانيم حال زندگيمان را خوب كنيم، در واقع بايد روحيه مان را ‹شاكر› كنيم و نه ‹شاكي›. براي نيكي بيني، بايد توجه و تمركز و دقت كنيم راجع به زيباييها و خوبي هاي زندگي، افراد، و حتي اشياء و محيط پيرامونمان، و اين كار را هر روز انجام دهيم. ممكن است اين تمرين سطحي و علي السويه به نظر برسد، ولي تأثيرش شگفت انگيز خواهد بود.

٢- طلسم تَصا: در تعاليم پنا، اين طلسم در واقع اثر فوق العاده و جادويي دارد و رعايت كردن آن در همه روابطمان، معجزه اي باور نكردني خلق خواهد كرد.
تصا= تواضع، صداقت، ادب
براي ساختن روابط خوب و با كيفيت بايد فرمول بالا را وارد تمام روابطمان كنيم. رفتار متواضعانه در پنا يعني به گونه اي با ديگري رفتار نكنيم كه احساس حقارت بكند، سلطه جويي و تحّكم نكنيم، تحقير نكنيم، از فخر فروشي بپرهيزيم و سعي نكنيم ديگران را كنترل كنيم.
صداقت در پنا يعني يكي بودن گفتار و كردار. انسان در درجه اول بايد با خودش صادق باشد كه لازمه اين امر، مسووليت پذيري مي باشد. راستگويي و صداقت هم اعتماد به نفس فرد را بالا مي برد و هم موجب احساس امنيت اطرافيان در كنار او مي شود.
ادب پنايي فراتر از ادب به معناي متداول آنست. در طلسم تصا، ادب يعني اينكه از دادن سه ميم منفي (كه در زير به آن اشاره ميكنيم) خودداري كنيم. يعني ديگران را ملامت نكنيم، از آنها مچگيري نكنيم و با آنها همواره مخالفت ننماييم.

٣- ٦ آفت روابط: همانطور كه رعايت طلسم تصا هر رابطه انساني را، رابطه اي خوب و بي مشكل خواهد كرد، دادن هر يك از اين ٦ آفت، مانند آفتي كه به درخت مي افتد و آنرا نابود ميكند، روابط ما را از ريشه خراب خواهد كرد. پس مراقب باشيم در همه روابطمان، از همه اين آفات حذر كنيم، چه رابطه زناشويي باشد و چه يك ارتباط كاريِ ساده.
براي ياد آوري بهتر، ٦ آفت دوستي در پنا به دو دسته تقسيم بندي شده: ٣ ميم و ٣ تِ
١- ملامت
٢- مچگيري
٣- مخالفت
٤- تحّكم
٥- تحميل
٦- تحقير
به جاي سه ميم منفي (ملامت، مچگيري، مخالفت)، سعي كنيم سه ميم مثبت را در تمام روابطمان تمرين كنيم و آنها را جايگزين سه ميم منفي كنيم:
سه ميم مثبت: محترم، مفيد، محبوب
يعني به ديگران با احترام رفتار كنيم، و قلباً (و نه از روي تظاهر و يا مصلحت) به آنها اين حس را منتقل كنيم كه محترم و محبوب هستند.
به جاي تحقير كردن و قضاوت كردن و ديد پايين داشتن، به آنها اين باور را با ديدن نيكي هايشان و تمرين حُسن جويي بدهيم كه مفيد و توانمند هستند. و در نهايت، سه تِ منفي را با طلسم تصا كه يك معجزه گر واقعي هست، جايگزين كنيم.

به جهان خرّم از آنم، كه جهان خرّم از اوست
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
سعدي

In this article

Join the Conversation