به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

کلنجار با ذهن: معما پرونده

پرونده دوم این پرونده مربوط به ساکنان جزیره راست گوها، دروغ گوها و انسان‌های معمولی است. یادآوری می‌کنیم که راست گوها کسانی هستند که همیشه راست می‌گویند، دروغ...

1194
1194
Share

پرونده دوم

این پرونده مربوط به ساکنان جزیره راست گوها، دروغ گوها و انسان‌های معمولی است.
یادآوری می‌کنیم که راست گوها کسانی هستند که همیشه راست می‌گویند، دروغ گوها کسانی هستند که همیشه دروغ می‌گویند، و آدم‌های معمولی نیز کسانی هستند که گاهی دروغ و گاهی راست می‌گویند.

در این پرونده سه تن از ساکنان این جزیره (C,B,A) متهم به ارتکاب جنایتی هستند. می‌دانیم که جنایت را یکی از آنها انجام داده است. همچنین، می‌دانیم که یکی از افراد راست گو بوده است و دو نفر دیگر دروغ گو هستند این سه نفر اظهار می‌کنند که:
(A): «من بی گناهم!»
(A» :(B درست می‌گوید!»
(B» :(C آدم معمولی نیست.»
فکر می‌کنید کدام یک از این سه نفر گناهکار است؟

In this article

Join the Conversation