به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

کی غول مالیات در خانه شما را می زند

مالیات یکی از مسايل با اهمیت در کانادا است و ما تصمیم داریم که خوانندگان دادگر را با موارد مختلف و مفیدی در مورد مالیات آشنا نماییم ....

1796
1796
Share

مالیات یکی از مسايل با اهمیت در کانادا است و ما تصمیم داریم که خوانندگان دادگر را با موارد مختلف و مفیدی در مورد مالیات آشنا نماییم .

منابع درآمدی که به آنها مالیات تعلق می گیرد:

 

بر درآمد کل افراد و شرکت ها، با در نظرگرفتن کسورات مجاز، مالیات تعلق می گیرد. به طور کلی، چهار نوع درآمد وجود دارد که به آنها مالیات تعلق می گیرد:

  • درآمد اشتغال که معمولا در رابطه با افراد اعمال می شود
  • سود حاصل از فعالیت های تجاری
  • درآمد سرمایه گذاری حاصل از املاک و سرمایه گذاری ها
  • سود سرمایه

هر نوع درآمد، قوانین مالیاتی مخصوص به خود را داراست که بر میزان مالیات پرداختی شما تاثیر خواهد گذاشت. جهت پرکردن فرم بازگشت مالیات Tax Return ( ( و ادعای کسر مالیات، باید بدانید که درآمد شما از چه نوعی می باشد.

 

درآمد اشتغال

درآمد اشتغال معمولا عبارتست از حقوق افرادی که توسط کارفرما به آنها پرداخت می شود. این درآمد همچنین شامل سفرهای تفریحی، هدایا و یا مزایای اضافه شده ای است که به عنوان بخشی از درآمد از جانب کارفرما دریافت می نمایید. به طور کلی، هزینه های کمی وجود دارد که قابل کسر شدن از درآمد می باشد، اگرچه استثناهایی برای افرادی که در بخش فروش کار می کنند، وجود دارد.

 

درآمد حاصل از تجارت

قانون تمایزی بین درآمد اشتغال و درآمد حاصل از تجارت قائل می شود.

درآمد حاصل از تجارت توسط افراد، فعالیت های شراکتی و شرکت ها بدست می آید و شامل پول حاصل از یک حرفه، معامله و یا انواع مختلف تجارت است که انتظار می رود سودآور باشد. بعضی از انواع درآمد حاصل از اجاره نیز می تواند جزو درآمد حاصل از تجارت محسوب شود. به عنوان مثال، اگر صاحب خانه دفتری داشته باشد که کارمندانش اموال کرایه ای را مدیریت می کنند. این نوع درآمد بطور کلی جزء کسورات مالیاتی هزینه های تجارت محسوب می شود .

به عنوان مثال،ا گر صاحب خانه دفتری داشته باشد که کارمندانشا موال کرایها ی را مدیریت می کنند.ا ینن وع درآمدب طور کلی جزء کسورات مالیاتی هزینه های تجارت محسوب می شود .

درآمد حاصل از ملک

طبق قانون، پرداخت کنندگان مالیات می بایست برای درآمد حاصل از ملک نیز مالیات پرداخت کنند که شامل سود حاصل از سرمایه گذاری، وام و

کرایه ی حاصل از اموال سرمایه گذاری می باشد. بطورکلی، هزینه ها نمی توانند از این نوع درآمد کسر شوند مگر اینکه ارتباط مستقیم با کسب این درآمد داشته باشند. کسری رایجی که بر درآمد حاصل از ملک تعلق می گیرد، بهره ی وامی است که برای خرید ملک گرفته شده است. قوانینی نیز وجود دارند که مخصوص به درآمد حاصل از ملک می باشند که از انتقال درآمد حاصل از ملک به همسر و یا فرزند، فقط به منظور کاستن از مقدار مالیات، جلوگیری می کنند .

 

سود سرمایه

طبق قانون، مقررات مالیاتی مختلفی برای سود سرمایه وجود دارد. به طور کلی، در صورت فروش اموال سرمایه گذاری مانند فروش سهام در بازار بورس، به بهایی بیشتر از آنچه خریداری شده اند، مقدار اختلاف قیمت خرید و فروش به عنوان سود سرمایه محسوب می شود. اگر چیزی به بهایی کمتر از آنچه خریداری شده، فروخته شود، مقدار اختلاف به عنوان زیان سرمایه محسوب می شود. در صورت کسب سود سرمایه، بر 50% آن سرمایه مالیات تعلق می گیرد.

 

بر چه درآمدهایی مالیات تعلق نمی گیرد؟

طبق قوانین اداره مالیات کانادا) CRA ( ، مبالغ دریافتی وجود دارد که نیازی نیست آنها را جزء بخشی از درآمد خود گزارش دهید و مالیات به آنها تعلق نمی گیرد. این موارد عبارتند از:

بازپرداخت مالیات فروش

مزایای مالیاتی فرزندان در کانادا و مزایای برنامه های استانی و یا منطقه ای مرتبط

کمک هزینه ی کودک

برنده شدن در قرعه کشی

بیشتر هدایا

بیشتر مقادیر دریافتی از طرف بیمه ی عمر پس از مرگ افراد

بیشتر مقادیر دریافتی از حساب پس انداز بدون مالیات

بیشتر مقادیر دریافتی به عنوان جبران صدمات شخصی

در مقالات بعدی به بحث در مورد سایر مسایل مالیاتی خواهیم پرداخت.__

In this article

Join the Conversation