به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

یک سرزمین با چند نام UK, Britain, Great Britain, England

حتما تا کنون با این پرسش مواجه شده‌اید که فرق بین عناوین فوق چیست و هر کدام به چه مفهومی است. در اینجا توضیحات مختصری برای روشن شدن...

2036
2036
Share

حتما تا کنون با این پرسش مواجه شده‌اید که فرق بین عناوین فوق چیست و هر کدام به چه مفهومی است. در اینجا توضیحات مختصری برای روشن شدن موضوع ارایه می‌کنیم:

(United Kingdom (UK
عنوان UK مختصر شده United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland می‌باشد. این قلمروی پادشاهی، از چهار کشور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده است. وضعیت این چهار کشور با ایالات آمریکا و UK نیز با USA قابل مقایسه است. داستان تاریخی پیچیده‌ای در پس تشکیل این قلمروی پادشاهی وجود دارد ولی به طور خلاصه می‌توان به رویدادهای زیر اشاره کرد:
سال 925: پادشاهی انگلستان (Kingdom of England) از اتحاد آنگلوساکسون‌ها در سراسر سرزمین‌هایی که اکنون به عنوان انگلستان شناخته شده، تشکیل شد.
سال 1536: پادشاهی انگلستان و ولز (Kingdom of England and Wales)، با تصویب قانونی توسط هنری هشتم، پادشاه انگلستان، مبنی بر حاکم شدن قوانین واحد بر انگلستان و ولز تشکیل شد.
سال 1707: پادشاهی بریتانیای کبیر (Kingdom of Great Britain) از الحاق پادشاهی انگلستان (شامل انگلستان و ولز) با پادشاهی اسکاتلند تشکیل شد.
سال 1801: پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند (United Kingdom of Great Britain and Ireland)، با الحاق ایرلند به پادشاهی بریتانیای کبیر تشکیل گردید.
سال 1922: پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)، با خروج جمهوری ایرلند (ایرلند جنوبی) از اتحاد پادشاهی و باقی ماندن ایرلند شمالی در این اتحاد، تشکیل گردید که این وضعیت تا امروز باقی است و با عنوان اختصاری UK نشان داده می‌شود. با این ترتیب، تاریخ تشکیل UK در حقیقت سال 1801 و الحاق سرزمین ایرلند به پادشاهی بریتانیای کبیر می‌باشد.

Great Britain
بریتانیای کبیر (یا بریتانیا) یک کشور نیست بلکه در حقیقت یک قلمروی سرزمینی است و عنوان کبیر نیز به این جهت به آن افزوده شده که بزرگ‌ترین جزیره در بین جزایر بریتانیا (British Isles) و شامل سرزمین‌های انگلستان، ولز و اسکاتلند است. (جزایر بریتانیا نامی است که بر دسته‌ای از جزایر واقع در شمال غربی اروپا اطلاق می‌شود و شامل بریتانیای کبیر، ایرلند، جزیره انسان، جزیره سسیلی و جزایر کانال است). برخی نیز معتقدند عنوان کبیر به آن جهت به این سرزمین اضافه شده تا از جزیره کوچک فرانسوی با نام بریتانی (Brittany) که در همسایگی سرزمین بریتانیا است، متمایز گردد. برخی نیز از قصد جیمز اول پادشاه وقت، برای روشن شدن هرچه بیشتر قلمروی پادشاهی خود و اعلام این که، وی فقط پادشاه بریتانیای باستانی (شامل انگلستان و بخشی از ولز) نیست، بلکه تمام جزیره تحت قلمروی پادشاهی اوست، در افزودن عنوان کبیر، استفاده کرده است.

England
همانند ولز و اسکاتلند، انگلستان نیز یک کشور است. انگلستان، چه از لحاظ وسعت و چه جمعیت، بزرگ‌ترین سرزمین در پادشاهی متحده (بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی)، محسوب می‌شود و نقش محوری در ایجاد پادشاهی متحده داشته و پایتخت پادشاهی نیز در قلمروی آن واقع شده است.

نتیجه
پادشاهی متحده (UK): قلمروی حاکمیتی شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است.
بریتانیای کبیر (Great Britain): جزیره‌ای واقع در سواحل شمال غرب اروپا است، که شامل انگلستان، اسکاتلند و ولز است.
جزایر بریتانیا (British Isles): مجموعه‌ای از 6000 جزیره است که بریتانیای کبیر بزرگ‌ترین آن می‌باشد.
انگلستان (England): کشور عضو پادشاهی متحده است.

In this article

Join the Conversation