به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

یک فنجان عشق

عشق مهمترین اصل زنده بودن است. توصیف حقیقی عشق ، نقطه مقابل وابستگی: عشق حقیقی چیست ؟ عشق نگرانی و اضطراب نیست ، عشق یعنی حال خوب! عشق...

581
581
Share

عشق مهمترین اصل زنده بودن است.
توصیف حقیقی عشق ، نقطه مقابل وابستگی:

عشق حقیقی چیست ؟
عشق نگرانی و اضطراب نیست ، عشق یعنی حال خوب!
عشق بی رغبتی و بی میلی نیست، عشق یعنی اشتیاق!
عشق بی حالی و دل مردگی نیست ،عشق یعنی شور و حال!
عشق تعصب نیست ،عشق یعنی رهایی!
عشق اسارت نیست ،عشق یعنی آزادی!
عشق قضاوت نیست ،عشق یعنی پذیرش!
عشق سیاهی و شک نیست ،عشق یعنی سفیدی و اعتماد!
عشق دورنگی و تفاوت نیست ،عشق یعنی یکی شدن با همه ی هستی !
عشق آشفتگی نیست ،عشق یعنی آرامش!
عشق جنگیدن نیست ،عشق یعنی صلحی ناب!
عشق غم و اندوه و حسرت نیست ،عشق یعنی شادی عمیق درونی!
عشق ایستایی و روزمرگی نیست ،عشق یعنی حرکت یعنی تغییر!
عشق احساس حقارت نیست ،عشق یعنی احساس ارزشمندی!
عشق غرور نیست ،عشق یعنی فروتنی!
عشق عدم لیاقت نیست ،عشق یعنی شایستگی!
عشق ترس از دادن نیست عشق یعنی امنیت و ایمان !
عشق خودخواهی من نیست ،عشق یعنی مصلحت ما …

چگونه می شود عاشق حقیقی بود؟
اگر و تنها اگر، نیم نگاهی به هستی بی اندازیم به راحتی ، به راحتی عاشق بودن، را می آموزیم :
هستی … همانطور که از نامش پیداست … فقط هست!
نامش هستی است نه نیستی!!!
هستی ،تنها با بخشندگی زنده است
هستی تنها با بارش جوان می شود
هستی هر روز با نور طلایی رنگ آفتابش، قلب من و تو را روشن می کند
هستی هر روز با آبی آسمانش ،زیبایی و بزرگی را به من و تو هدیه می دهد
هستی هر شب با تاریکی و سکوتش، راز داری و عیب پوشی را به من و تو هدیه می دهد
هستی هر روز با زیبایی کویرش ، صبوری و امید را به من و تو هدیه می دهد
هستی با نشان دادن اعماق اقیانوسهایش، عمیق بودن و تفکر را به من و تو می آموزد
هستی با نرمی آبهایش، لطیف بودن و گذشتن را به من و تو می آموزد
هستی با سختی سنگهایش ، محکم بودن و ثبات را به من و تو می آموزد
هستی با تغییر فصلهایش ،پذیرش هر لحظه و تسلیم شدن با عشق را به من و تو می آموزد
هستی با تمام تنوعش و با تمام تفاوتها در مخلوقاتش ، یکی شدن و برابری را به من و تو می آموزد
هستی با عشق دادن همیشگی به من و تو ،با صداقت و عشق در خدمت دیگران بودن، را به من و تو می آموزد !

قدری تعمق :
و اما آنچه که من و تو در جستجویش هستیم آیا به راستی بوی عشق می دهد؟
عشق زیبا ترین هدیه هستی است
هستی یک جاده یک طرفه است از عاشق بودن و پذیرفتن محض تمام خوب و بد من و تو
هستی عاشق است … با عشق می بخشد…با عشق می گذرد…و با عشق زنده است…
بیایید مثل هستی باشیم !!!!
ما نیز از جنس هستی هستیم
فقط گاهی ارزش درونی خود را فراموش می کنیم …همین !

 

Shirin Ghoochani Nejad 
Life Couch, Certified Mindfulness 
Self-awareness Instructor &
In this article

Join the Conversation