به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در پرونده‌های مهاجرت

مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت (IAD)، به اعتراضات بعمل آمده در خصوص پرونده‌های مهاجرت از جمله پشتیبانی (Sponsorship)، دستور خروج از کشور و الزام حضور در کشور به مدت معین رسیدگی می‌کند.

چگونه به تصمیمات اداره مهاجرت اعتراض کنیم؟
• پرونده‌های پشتیبانی (Sponsorship)
چنانچه اداره مهاجرت و شهروندی کانادا درخواست پشتیبانی یک شهروند یا مقیم دایم کانادا را برای مهاجرت یکی از اعضای نزدیک خانواده رد کند، شخص پشتیبان می‌تواند به اعتراض خود را به مرجع تجدیدنظر ارایه کند.

• دستور خروج
شخص مقیم دایم کانادا، پناهندگان، و افراد خارجی دارای ویزای اقلمت دایم که برای آنان دستور خروج از کشور صادر شده می‌توانند اعتراض خود را به مرجع تجدیدنظر ارایه کند.

• الزام به حضور مدت معین در کانادا (Residency Obligation)
بر اساس قانون، افراد مقیم دایم کانادا باید حداقل 730 روز در پنج سال در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند. چنانچه شخص مقیم دایم کانادا ، در خارج از کانادا باشد و افسر اداره مهاجرت متوجه شود این شخص تعهدات اقامتی خود را رعایت نکرده است، ممکن است اجازه اقامت دایم خود را از دست بدهد. این شخص می‌تواند از تصمیم اداره مهاجرت به مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت اعتراض کند.

رسیدگی عمومی
اطلاعاتی که در مرجع تجدیدنظر مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان اسناد عمومی تلقی شده و در تصمیمات مرجع تجدیدنظر منعکس می‌شوند. عموم افراد و رسانه‌ها در صورت درخواست نسخه‌ای از این اطلاعات و تصمیمات را دریافت خواهند کرد مگر در صورت صدور دستور محرمانه بودن اسناد و یا در شرایط خاص و استثنایی.

 General, شهروندی  
Total 1 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?