به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

تغییرات قوانین شهروندی

 

قانون شهروندی کانادا در سال‌های 2009 و 2015 اصلاح شد. این اصلاحات برای کسانی که شهروندی خود را از دست داده یا برای نخستین بار شهروند کانادا می‌شوند اعمال می‌شود. در این‌جا به بررسی این تغییرات می‌پردازیم:

 

دراصلاحات سال 2015 شما هنگامی شهروند کانادا خواهید شد که:

 • در کانادا متولد شده یا پیش از اول ژانویه 1947 (و اول ژانویه 1949 در خصوص نیوفانلند و لابرادور)، شهروندی کانادا را کسب کرده باشید و از شهروندی اعطایی بریتانیا استفاده نکرده و در تاریخ‌های ذکر شده تابعیت بریتانیا را کسب نکرده باشید؛
 • اگر با داشتن تابعیت اعطایی بریتانیا، در اول ژانویه 1974 (و اول ژانویه 1949 در خصوص نیوفانلند و لابرادور) در کانادا اقامت داشته ولی در آن تاریخ شرایط لازم برای دریافت شهروندی کانادا را نداشته باشید؛
 • پیش از اول ژانویه 1947 (و اول ژانویه 1949 در خصوص نیوفانلند و لابرادور) به عنوان اولین نسل از خانواده‌ای که در شرایط بالا باشند، در خارج از کانادا به دنیا آمده باشید؛
 • پیش از اول ژانویه 1947 (و اول ژانویه 1949 در خصوص نیوفانلند و لابرادور) به عنوان اولین نسل از خانواده‌ای که در شرایط بالا باشند و در تاریخ‌های یادشده شهروندی کانادا را کسب کرده باشند، در خارج از کانادا به دنیا آمده باشید ولی در تاریخ‌های ذکر شده شهروندی کانادا را کسب نکرده باشید؛
 • پیش از اول ژانویه 1947 (و اول ژانویه 1949 در خصوص نیوفانلند و لابرادور) در خارج از کانادا متولد شده و توسط خانواده‌ای که حداقل یک نفر از والدین خانواده در تاریخ‌های یادشده شهروندی کانادا را کسب کرده باشند، به فرزندی پذیرفته شده باشید و این خانواده شرایط انتقال تابعیت به شما را داشته باشد؛

دراصلاحات سال 2015 شما شرایط دریافت شهروندی کانادا را نخواهید داشت، اگر:

 • به عنوان نسل دوم، در خارج از کانادا متولد شده باشید (مگر شامل یکی از استثنائات محدودیت انتقال تابعیت به نسل دیگر باشید)؛
 • شهروندی کانادا یا تابعیت اعطایی بریتانیا را به اختیار خود از دست داده باشید؛
 • شهروندی اعطایی بریتانیایی شما لغو شده باشد؛
 • شهروندی کانادایی شما توسط دولت به جهت تقلب در کسب آن، لغو شده باشد؛

دراصلاحات سال 2009 شما هنگامی شهروند کانادا خواهید شد که:

 • در تاریخ اول ژانویه 1947 شهروند کانادا شده باشید و پس از آن شهروندی کانادا را از دست داده باشید؛
 • پس از اول ژانویه 1947در کانادا متولد شده و یا شهروندی کانادا را کسب کرده باشید و پس از آن شهروندی کانادا را از دست داده باشید؛
 • پس از اول ژانویه 1947، در خارج از کانادا به عنوان نسل اول از یک خانواده کانادایی متولد شده باشید و شهروندی کانادا را از دست داده یا هیچگاه بر اساس قوانین قبلی، شهروندی کانادا را کسب نکرده باشید؛
 • پس از اول ژانویه 1947 در خارج از کانادا متولد شده و توسط خانواده‌ای کانادایی به فرزندی پذیرفته شده باشید ؛

دراصلاحات سال 2009 شما شرایط دریافت شهروندی کانادا را نخواهید داشت، اگر:

 • در تاریخ اول ژانویه 1947 شهروند کانادا نشده باشید،
 • در کانادا متولد شده ولی به جهت اینکه یکی از والدین در زمان تولد شما دیپلمات بوده و هیچیک از آنان شهروند یا مقیم دائم کانادا نبوده باشند؛
 • به عنوان یک شخص بالغ، شهروندی کانادایی خود را به اختیار از دست داده باشید؛
 • شهروندی کانادایی شما توسط دولت به جهت تقلب در کسب آن، لغو شده باشد؛
 • در خارج از کانادا به عنوان نسل دوم یا پس از آن، از والدین کانادایی متولد شده باشید ولی شهروندی کانادا را کسب نکرده یا در گذشته، آن را از دست داده باشید (این شامل افرادی هم می‌شود که نتوانستند تابعیت کانادایی خود را حفظ کنند)؛
 شهروندی  
Total 0 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?