به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

مراحل اعتراض به تعهد اقامت در کانادا

 

قانون مهاجرت و شهروندی کانادا به صورت عمومی ، الزام حضور فیزیکی به مدت 730 روز در پنج سال را برای افراد دارای اجازه اقامت دایم (Permanent Resident) مقرر کرده است. اگر یک شخص مقیم دایم کانادا ، در خارج از کانادا باشد و افسر اداره مهاجرت (حتی در خارج از کانادا) متوجه شود این شخص تعهدات اقامتی خود را رعایت نکرده است، ممکن است اجازه اقامت دایم خود را از دست بدهد. در این صورت این شخص می‌تواند از تصمیم اداره مهاجرت به مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت اعتراض کند و این اعتراض باید در مدت شصت روز پس از دریافت نامه اداره مهاجرت صورت پذیرد.

 

شخص تجدیدنظر کننده ممکن است در خارج از کانادا باشد. اگر او هر زمان در یک‌سال پیش از اعتراض، در کانادا بوده باشد، اداره مهاجرت باید برای امکان حضور او در کانادا، اجازه سفر (Travel Document) صادر کند. در غیراینصورت شخص می‌تواند درخواست خود را برای دریافت اجازه سفر به مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت ارایه کند. پس از آن اداره مهاجرت برای امکان حضور شخص تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی ، اجازه سفر صادر خواهد کرد. در صورت عدم صدور اجازه سفر، شخص به صورت تلفنی در جلسه رسیدگی تجدیدنظر اداره مهاجرت شرکت خواهد کرد.

 

در هرصورت یکی از اعضای تصمیم گیرنده در اداره مهاجرت، پرونده را بر اساس مقررات و آیین دادرسی مربوطه، بررسی و اظهارات را گوش خواهد کرد. در بررسی تجدیدنظر دو طرف وجود دارد: شخص معترض و نماینده وزارت مهاجرت که از طرف اداره مهاجرت در جلسه شرکت خواهد کرد. جلسه رسیدگی عمومی خواهد بود و عموم مردم و نماینده رسانه‌ها امکان حضور و تهیه گزارش از پرونده را خواهند داشت.

 

اگر اعتراض پذیرفته شود، تصمیم اداره مهاجرت لغو و شخص معترض، وضعیت اقامت دایم خود را مجدداً به دست خواهد آورد. در صورت عدم پذیرش اعتراض، شخص معترض اقامت دایم خود را از دست خواهد داد. در این‌صورت چنانچه او در کانادا باشد، مرجع تجدیدنظر دستور خروج او از کشور (Removal) را صادر خواهد کرد.

 

هر دو طرف پرونده (نماینده وزارت و شخص معترض) می‌توانند درخواست مجوز یا دستور دادگاه فدرال برای بررسی قضایی پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارایه کنند. دادگاه فدرال ممکن است درخواست بررسی را رد و یا پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت ارسال کند.

 

 General, کارت اقامت  
Total 0 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?