به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

Click here to set sidebar widgets.

مراحل دستور خروج از کانادا

اشخاص مقیم دایم کانادا، پناهندگان، و یا اشخاص خارجی دارای ویزای اقامت دایم که دستور خروج از کانادا (Removal) را دریافت می‌کنند، می‌توانند به مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت (IAD) اعتراض کنند.

توجه: اعتراض اشخاص زیر به عنوان افراد غیرقابل پذیرش در کانادا، پذیرفته نمی‌شود:

  • مجرمان جرایم مهم که در کانادا مجازات شده و مجازات آن‌ها حداقل شش ماه زندان باشد
  • مشارکت در جرایم سازمان یافته
  • موضوعات امنیتی
  • نقض حقوق بشر یا بین الملل

 

معترض باید ظرف مدت سی روز پس از دریافت دستور خروج از کشور از بخش مهاجرت (ID) یا اداره خدمات مرزی (CBSA)، اعتراض خود را ارایه کند. در بیشتر موارد یکی از اعضای تصمیم گیرنده پرونده را بر اساس مقررات و آیین دادرسی مربوطه بررسی خواهد کرد. رسیدگی تجدیدنظر شامل دو مرحله است: شخص معترض و نماینده وزارت مهاجرت که از طرف اداره مهاجرت در جلسه شرکت خواهد کرد. جلسه رسیدگی عمومی خواهد بود و عموم مردم و نماینده رسانه‌ها امکان حضور و تهیه گزارش از پرونده را خواهند داشت.

 

اگر اعتراض پذیرفته شود، تصمیم اداره مهاجرت لغو و شخص معترض، وضعیت اقامت دایم خود را مجدداً به دست خواهد آورد. در صورت عدم پذیرش اعتراض، تصمیم خروج از کشور تایید و اداره خدمات مرزی (CBSA) دستور را اجراء خواهد کرد.

 

در بیشتر موارد مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت به جای تصمیم به رد یا پذیرش اعتراض، تصمیم به تعلیق دستور خروج می‌گیرد. این به آن معنی است که این دستور به صورت موقت اجراء نخواهد شد و مرجع تجدیدنظر بعداً و در زمانی که توسط عضو رسیدگی کننده تعیین خواهد شد، در خصوص پرونده تصمیم خواهد گرفت. در صورت صدور دستور تعلیق ، شخص باید شرایط و الزاماتی را رعایت کند از جمله اعلام حضور منظم خود به افسر اداره خدمات مرزی. مرجع تجدیدنظر می‌تواند در هر زمان این شرایط را تغییر داده یا تعلیق را لغو کند. در صورت لغو تعلیق، مرجع تجدیدنظر باید در خصوص رد یا پذیرش اعتراض تصمیم بگیرد.

 

هر دو طرف پرونده (نماینده وزارت و شخص معترض) می‌توانند درخواست صدور مجوز یا دستور بررسی قضایی پرونده را به دادگاه فدرال ارایه کنند. دادگاه فدرال ممکن است درخواست بررسی را رد و یا پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع تجدیدنظر اداره مهاجرت ارسال کند.

 

 

 General, شهروندی  
Total 0 Votes:
0

شما به ما بگویید که چطور این نوشته را بهتر کنیم

+ = Verify Human or Spambot ?