به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آزادی مذهب و محکمه عادلانه

ن.س. “ ” که ادعا مي‌کرد از طرف دو نفر از مردان خانواده‌اش مورد تجاوز جنسي‌ قرار گرفته است پرونده‌اي‌ را در استان انتاريو آغاز کرد. او که...

1955
1955
Share

ن.س. “ ” که ادعا مي‌کرد از طرف دو نفر از مردان خانواده‌اش مورد تجاوز جنسي‌ قرار گرفته است پرونده‌اي‌ را در استان انتاريو آغاز کرد. او که زني‌ مسلمان بود و صورتش را به دليل اعتقادات مذهبي با نقاب‌ مي‌پوشاند، به عنوان شاکي براي شهادت دادن در دادگاه حاضر شد. ولي‌ متهمان اين پرونده ادعا کردند که شهادت او در حالي‌ که نقاب‌ به صورت دارد، منصفانه نيست و حقوق آنها بر اساس منشور حقوق و آزادي‌هاي کانادا براي داشتن يک محکمه منصفانه نقض مي‌شود. زيرا قاضي امکان مشاهده حالت صورت و عکس‌العمل‌هاي ن.س. در هنگام شهادت را ندارد و اين مسئله اثر مهمي‌ بر قضاوت او خواهد گذشت.

از طرف ديگر، بر اساس منشور، آزادي مذهبي نيز حق ديگري است که شهروندان از آن برخوردارند و در نتيجه ن.س. نيز بر اساس همين حق از برداشتن نقاب‌ خود سرباز زد.

قاضي در دادرسي اوليه حکم کرد که ن.س. بايد نقاب‌ خود را بردارد. قاضي دليل اين حکم را اعتراف ن.س. به برداشتن نقاب‌ خود در شرايط ضروري، از قبيل گرفتن عکس براي پاسپورت يا گواهينامه اعلام کرد و افزود اين مسائل نشان مي‌دهد که باورهاي ديني ن.س. به اندازه کافي‌ قوي و عميق نيستند.

ن.س. به دادگاه استان انتاريو براي لغو حکم دادرسي اوليه، دادخواست داد ولي‌ در اين دادگاه، قاضي حکم کرد که ن.س. تنها در صورتي‌ که نشان مي‌داد عقايد ديني او بسيار محکم و عميق هستند، مي‌توانست در هنگام شهادت دادن نقاب‌ بر چهره داشته باشد. ولي‌ اگر شهادت ن.س. اثر منفي‌ بر منصفانه بودن محکمه مي‌گذارد، دادگاه اين حق را دارد که شهادت او را از مجموعه مدارک ارائه شده حذف کند.

ن.س. که هيچ کدام از اين آرا را منصفانه نمي‌ديد و احساس مي‌کرد که حق او بر اساس منشور پايمال شده است، به دادگاه تجديد نظر انتاريو شکايت کرد. دادگاه تجديد نظر حکم به برداشتن نقاب‌ داد.

در درخواست تجديد نظر به اين حکم در دادگاه عالي‌ کانادا، اين مسئله به طور بنيادي مورد تحليل قرار گرفت و يک چهارچوب حقوقي براي آن درنظر گرفته شد. دادگاه عالي‌ حکم کرد که گاهي حقوق مختلف بر اساس منشور با يکديگر در تناقض قرار مي‌گيرند، مانند حق آزادي مذهب و حق داشتن يک محکمه عادلانه در اين پرونده حقوقي. در اين مواقع بهتر است دادگاه در ابتدا سعي‌ کند که هردو طرف را به حق خود برساند و اگر اين امکان وجود نداشت، اثرات منفي‌ و مثبت پايمال شدن حقوق بر اساس واقعيت‌هاي هر پرونده حقوقي بررسي‌ و يک تصميم عادلانه گرفته شود. دادگاه توضيح داد که حکم دادگاه‌هاي پايين‌تر اشتباه بوده است زيرا شرايط اين پرونده به طور خاص بررسي‌ نشده و تلاش آنها تنها براي ايجاد يک قانون کلي‌ براي داشتن يا نداشتن نقاب‌ در حال شهادت بوده است. ولي‌ قضات بايد بر اساس شرايط هر پرونده راي خود را صادر کنند. آيا پوشيدن نقاب‌ واقعا بر قضاوت قاضي پرونده در مورد صحت شهادت ن.س. اثر مي‌گذارد؟ ميزان اين اثرگذاري تا چه اندازه جدي است؟ هرچند قاضي بايد اهميت شهادت را براي صدور حکم عادلانه درنظر بگيرد. آيا اين شهادت در تصميم گيري قاضي مهم است يا خير.

قضات همچنين موظفند اثر برداشتن نقاب‌ را بر شاهد بررسي‌ کنند. اين امر به اين معني نيست که عمق اعتقادات ديني شاهد مورد بررسي‌ قرار گيرد، بلکه بايد ميزان ضرر و زياني که بعد از برداشتن نقاب‌ و نقض حقوق ديني شاهد به او مي‌رسد ارزيابي شود. دادگاه عالي‌ حکم کرد که تصميم گيري قضات در مراحل پايين‌تر بر اساس يک چهار چوب دقيق نبوده است و پرونده را براي بررسي‌ مجدد بر طبق اين چهارچوب تعيين شده به قاضي دادرسي اوليه برگردانند.

شايان ذکر است که بعضي‌ از قضات دادگاه عالي‌ کانادا با اين راي مخالف بودند و اعلام کردند که ضرر و زيان اجبار يک زن به برداشتن نقاب‌ خود از هر اثر منفي‌ که ممکن است بر حق متهم براي داشتن يک دادرسي عادلانه داشته باشد بيشتر است و بنابرين هيچگاه هيچ زني‌ نبايد مجبور به انجام اين کار و زير پا گذاشتن عقايد ديني خود شود.

اين پرونده حقوقي نحوه برخورد دادگاه‌ها با مسائل مختلفي‌ از قبيل آزادي مذهب بر اساس منشور، ميزان اهميت اجراي آن در کانادا و همچنين اهميت داشتن يک دادرسي عادلانه براي متهم را نشان مي‌دهد.

In this article