به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

از حقوق خود آگاه باشید: بنگاه‌های وصول طلب و موضوع تماس با افراد بدهکار

طبق مقررات وزارت خدمات مصرفی آنتاریو Ontario Ministry of Consumer Services بنگاه‌های وصول طلب در اولین اقدام در جهت وصول مطالبات از فرد بدهکار، موظفند مراتب را به...

2333
2333
Share

طبق مقررات وزارت خدمات مصرفی آنتاریو Ontario Ministry of Consumer Services بنگاه‌های وصول طلب در اولین اقدام در جهت وصول مطالبات از فرد بدهکار، موظفند مراتب را به صورت کتبی و از طریق پست به وی ابلاغ کنند. پس از سپری شدن شش روز، این بنگاه‌ها می‌توانند با فرد بدهکار تماس بگیرند. بعد از اولین مکالمه با افراد بدهکار، آن‌ها مجاز نیستند بدون اجازه بدهکاران، بیش از سه مرتبه در هر دوره هفت روزه با آن‌ها تماس بگیرند. منظور از “تماس” این است که بنگاه‌ها با بدهکاران عملا صحبت کنند، برای آن‌ها پیام‌هایی را از طریق پست الکترونیکی بفرستند، و یا پیام‌هایی را برای افراد در صندوق صوتی تلفن بگذارند. بنابراین اگر کسی به تلفن آن‌ها پاسخ ندهد و بنگاه‌ها پیغام نگذارند، تماسی برقرار نشده است.
بنگاه‌ها هم چنین نمی‌توانند بین ساعت 9 شب و هفت صبح، در تعطیلات رسمی با اشخاص تماس برقرار کنند و فقط بین ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر مجاز به تماس با بدهکاران هستند.

In this article

Join the Conversation