به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی بامقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی : قسمت سوم

ICC Uniform Customs & Practice For Documentary Credits (UCP 600)

1017
1017
Share

اگر به یاد داشته باشید در مجموعه نوشته‌های «آشنایی با روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی» وقتی روش اعتبار اسنادی مورد بررسی قرارگرفت، در انتهای قسمت سوم به مقررات کلیدی اتاق بازرگانی بین‌المللی، با نام مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی «UCP 600» اشاره شد.
این مقررات که از نگاه حقوق بازرگانی بین‌المللی از ارزش و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اولین بار در سال 1933 توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر شد و به تناسب نیازهای جدید تجارت بین‌المللی و به ویژه تحولات زنجیره تامین، شامل بانکداری، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و روش‌های نوین تهیه اسناد تجاری از جمله تجارت الکترونیکی (Paperless Trade) بارها مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته است که در سال‌های 1951، 1962، 1974، 1983، 1993و 2007 اتفاق افتاده است.
تجدید نظر سال 2007 که تحت عنوان «UCP 600» از آن نام برده می‌شود در متن سویفت تمامی‌ اعتبارات اسنادی گشایش‌شده توسط بانک‌های گشایش‌کننده اعتبار (Issuing Bank) در سراسر دنیا به صراحت درج می‌شود و به جرات می‌توان ادعا کرد که یکی از پر استفاده‌ترین اسناد حقوقی تجارت بین‌المللی بعد از مقررات اینکوترمز می‌باشد و به عبارت دقیق‌تر، این مقررات مورد استفاده و مراجعه روزانه بانکداران، بازرگانان، بیمه‌گران، حقوق‌دانان، حمل و نقل‌کنندگان و دانشجویان و کارشناسان تجارت بین‌المللی است.
در مقاله‌های پیشین به بررسی مواد 1 الی 4 مقررات یو سی پی 600 در ارتباط با کاربرد، تعاریف، تفاسیر و اعتبارات در مقابل قراردادها پرداخته شد و اینک ادامه مطلب:

ماده 5 – اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها
Documents V. Goods, Services, Performance
در ماده 5 مقررات یو سی پی، چنین درج شده است که «بانک‌ها بر اساس اسناد عمل می‌کنند و نه کالا، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد.» با توجه به مفاد ماده مذکور، بانک معامله کننده اسناد در کشور فروشنده یا بانک گشایش کننده اعتبار در کشور خریدار صرفا در صورت اطمینان از انطباق صورت ظاهر اسناد با مواد و شرایط LC می‌توانند نسبت به پرداخت وجه اسناد اقدام کنند و به عبارت روشن‌تر، بانک‌های درگیر در معامله اعتبار اسنادی مسئولیتی در ارتباط با کالا و انطباق آن با مشخصات توافق شده بین طرفین معامله و مندرج در شرایط اعتبار ندارند.
هرچند از دیدگاه منافع خریدار یا متقاضی اعتبار ممکن است این موضوع کمی عجیب به نظر برسد ولی واقعیت این است که بانک‌ها اشرافی به وضعیت کالا و یا حتی وجود یا عدم وجود کالای موضوع اسناد ندارند. پس راه حل چیست؟

توصیه‌های کاربردی
شناخت لازم و کافی از طرف معامله یک اصل اساسی در معاملات بین‌المللی است که باید از سوی خریدار و فروشنده رعایت گردد اما تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از واردکنندگان و یا صادرکنندگان متاسفانه در هنگام امضا یا انعقاد قرارداد خرید یا فروش خود هیچ گونه شناختی از طرف معامله خود ندارند. بنابراین رعایت نکات ظریف کارشناسی شده زیر برای جلوگیری از سوء استفاده فروشنده یا خریدار توصیه می‌شود:
بررسی وضعیت اعتباری، مالی و بانکی طرف معامله و اطمینان از حسن شهرت وی
استفاده از خدمات بازرسان مستقل «Independent third party surveyors» و درج شرط ارایه گواهی بازرسی کمی و کیفی کالا و انجام نمونه برداری و آزمون نمونه‌ها در یک آزمایشگاه مستقل و مورد تایید «Accredited Laboratory»
در صورت لزوم، انجام بازرسی مجدد در کشور مقصد و پرداخت وجه اعتبار پس از ارایه نتایج بازرسی مجدد در کشور مقصد

ماده 6- قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضا و محل ارایه اسناد
Availability, Expiry and Place for Presentation
نکات زیر در ماده 6 مقررات یو سی پی درج شده است:
. اعتبار باید مشخص کند که نزد چه بانکی قابل استفاده است.
. اعتبار می‌تواند نزد بانک تعیین شده (Nominated Bank) یا بانک گشایش‌کننده (Issuing Bank) یا هر بانکی (Any Bank) قابل استفاده باشد.
. اعتبار باید مشخص کند که در مقابل پرداخت دیداری (Sight Paymen)، پرداخت مدت دار (Deferred Payment)، قبولی (Acceptance)، یا معامله (Negotiation) قابل استفاده است.
. اعتبار نباید در مقابل برات صادره به عهده متقاضی اعتبار قابل استفاده باشد.
. اعتبار باید دارای تاریخ انقضا برای ارایه اسناد باشد.
. تاریخ انقضای اعتبار برای پذیرش یا معامله اسناد به معنای تاریخ انقضا برای ارایه اسناد نیز تلقی می‌گردد.
. محل بانکی که اعتبار نزد آن بانک قابل استفاده است، محل ارایه اسناد نیز تلقی می‌شود.
. بجز آنچه در بند الف ماده 29 ذکر شده، ارایه اسناد توسط ذینفع یا از طرف ذینفع باید پیش از تاریخ انقضای اعتبار باشد.

توصیه‌های کاربردی
به وارد کنندگان توصیه می‌شود در صورت امکان:
. در مواردی که از بانک معامله کننده اعتبار (Negotiating Bank) شناخت کافی ندارند، بانک گشایش کننده اعتبار را به عنوان تنها بانکی که اعتبار نزد آن بانک قابل استفاده است انتخاب کنند. در این صورت شرط زیر باید توسط بانک گشاینده اعتبار در متن سویفت اعتبار اسنادی درج شود:
Credit is available with the issuing bank یا
‌Credit is available at our counter.
. تاریخ ارایه اسناد (Presentation Date) توسط ذینفع را حداقل 20- 10 روز پیش از تاریخ انقضای اعتبار تعیین کنند.
. به صادر کنندگان اما توصیه می‌شود که در صورت امکان، از قبول اعتبار اسنادی صادراتی با شرایط فوق اکیدا خود داری نمایند.

 

محمد صالح – ذوقی *
کارشناس و تحلیل‌گر مسایل تجارت بین‌الملل

In this article

Join the Conversation