به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آشنایی بامقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی

ICC Uniform Customs & Practice For Documentary Credits (UCP 600) قسمت اول اگر به یاد داشته باشید در مجموعه نوشته‌های «آشنایی با روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی» وقتی...

1390
1390
Share

ICC Uniform Customs & Practice
For
Documentary Credits (UCP 600)
قسمت اول

اگر به یاد داشته باشید در مجموعه نوشته‌های «آشنایی با روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی» وقتی روش اعتبار اسنادی مورد بررسی قرارگرفت، در انتهای قسمت سوم به مقررات کلیدی اتاق بازرگانی بین‌المللی، با نام مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی «UCP 600» اشاره شد.اگر به یاد داشته باشید در مجموعه نوشته‌های «آشنایی با روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی» وقتی روش اعتبار اسنادی مورد بررسی قرارگرفت، در انتهای قسمت سوم به مقررات کلیدی اتاق بازرگانی بین‌المللی، با نام مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی «UCP 600» اشاره شد.این مقررات که از نگاه حقوق بازرگانی بین‌المللی از ارزش و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اولین بار در سال 1933 توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر شد و به جرات می‌توان ادعا کرد که یکی از پراستفاده ترین اسناد حقوقی تجارت بین‌المللی بعد از مقررات اینکوترمز می‌باشد.در واقع مقررات UCP  بیش از 84 سال است که بر عملیات معاملات اعتبارات اسنادی جهان توسط سیستم بانکی بین‌المللی حکومت می‌کند.مقررات سال 1933 توسط ICC  و متناسب با نیاز های جدید تجارت بین‌المللی و به ویژه تحولات زنجیره بانکداری، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و روش‌های نوین تهیه اسناد تجاری از جمله تجارت الکترونیکی (Paperless Trade) بارها مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته که در سال‌های 1951، 1962، 1974، 1983، 1993و 2007 اتفاق افتاده است. تجدید نظر سال 2007 که تحت عنوان «UCP 600» از آن نام برده می‌شود در متن سویفت تمامی‌ اعتبارات اسنادی گشایش شده  توسط بانک‌های گشایش کننده اعتبار (Issuing Bank) به صراحت درج می‌شود.این مقررات که از بدو انتشار یکی از مهم‌ترین ابزار تجارت بین‌المللی تلقی می‌شود، مورد استفاده و مراجعه روزانه بانکداران، بازرگانان، بیمه‌گران، حقوق دانان، حمل و نقل کنندگان و دانشجویان و کارشناسان تجارت بین‌المللی است.جالب است که در مقدمه بازنگری مقررات «UCP 600»، آقای Guy Sebban، دبیر کل وقت ICC به سال 1919، به عنوان سال تاسیس اتاق بازرگانی بین‌المللی در دورانی که سیستم تجارت جهانی با خطر ات ناشی از تحمیل سیاست‌های ملی گرایی و حمایت از اقتصاد دولتی مواجه بود، اشاره کرده و اضافه می‌کند که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی در چنین اوضاع و احوالی و به منظور کاهش سر درگمی‌ ناشی از اعمال مقررات داخلی کشورها در ارتباط با عملیات اعتبارات اسنادی، برای نخستین بار در سال 1933 به جامعه بازرگانی جهان ارایه و معرفی شد.

ماده 1- کاربرد مقررات

UCP (Application of UCP)براساس مفاد ماده 1 مقررات UCP 600، در صورتی که در شرایط اعتبار اسنادی درج شود که مقررات حاکم براعتبار اسنادی گشایش شده مقررات UCP 600 است، این مقررات برای همه طرف‌های ذیربط الزام آور است، مگر آن که صریحا در شرایط اعتبار، اصلاح و یا مستثنی شده باشد.یادآوری می‌‌‌شود که این مقررات در مورد هر اعتبار اسنادی، از جمله اعتبار اسنادی ضمانتیStand-by LC ، تا حدی که قابل اعمال است، لازم الاجرا است. البته باید به این نکته توجه نمود که مقررات UCP  به هر حال حاکم بر قوانین ملی نبوده و قانون ملی بر مقررات ICC  ارجحیت دارد.

ماده 2 –  تعاریف

(Definitions)در این ماده، که ماده جدیدی در مقررات UCP 600 است، واژه‌های بانک ابلاغ کننده (Advising Bank)، درخواست کننده (Applicant)، روز بانکی (Banking Day)، ذینفع (Beneficiary)، ارایه اسناد مطابق با شرایط اعتبار (Complying Presentation)، تایید (Confirmation)، بانک تایید کننده (Confirming Bank)، اعتبار (Credit)، پذیرش و تعهد پرداخت (Honor)، بانک گشاینده اعتبار (Issuing Bank)، معامله اسناد (Negotiation)، بانک تعیین شده (Nominated Bank)، ارایه اسناد (Presentation)، ارایه کننده اسناد (Presenter) تعریف شده‌اند. در میان تعاریف مندرج در ماده مذکور واژه Honor  برای اولین بار است که در مقررات UCP  استفاده شده و به معنای  پرداخت دیداری (Sight Payment)، پرداخت مدت دار (Deferred Payment) و پذیره‌نویسی (Acceptance) تعریف شده است.

ماده 3 – تفاسیر

(Interpretations)  عنوان این ماده برای اولین بار در مقررات UCP درج شد، هرچند که تعابیر تعریف شده در خلال مواد مختلف مقررات قبلی (UCP 500، Revision 1993) نیز وجود داشت.نکته جالب توجه در این ماده حذف اعتبار برگشت پذیر (Revocable Credit) از مقررات و تفسیر واژه اعتبار (Credit)، به معنای اعتبار برگشت ناپذیر (Irrevocable Credit) می‌باشد.با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در این ماده، به تفصیل در شماره آینده به بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت.  ادامه دارد….
* کارشناس و تحلیل‌گر مسایل تجارت بین‌الملل مدرس اینکوترمز 2010 ، تایید شده توسط  اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris  عضو کمیسیون مقررات و رویه‌های بازرگانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC Paris مشاور امور بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی PSI

In this article

Join the Conversation