به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصطلاحات حقوقی

غرامت، خسارت Damages مقدار پولی که از طرف دادگاه برای جبران خسارت وارده به يک شخص بر اثر عمل خلاف شخص ديگری تعيين می‌شود را غرامت گویند. غرامت انواع...

2333
2333
Share

غرامت، خسارت Damages
مقدار پولی که از طرف دادگاه برای جبران خسارت وارده به يک شخص بر اثر عمل خلاف شخص ديگری تعيين می‌شود را غرامت گویند. غرامت انواع مختلفی دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.

خسارات عمومی، خسارات کلی General damages
مبلغی است که طبق دستور دادگاه به عنوان غرامت و بابت تألمات ناشی از يک صدمه يا يک عمل خلاف مانند درد و رنج و غیره، به شخص پرداخت می‌شود. به این نوع خسارات، خسارات غیر مادی Non-pecuniary damages نیز اطلاق می‌شود.

خسارات‌ خاص Special damages
زيان‌های مالی قابل تعیین یا سنجش است که به شخص زیان دیده تحمیل می‌شود، مانند درآمد از دست رفته، هزينه‌های درمان و هزینه‌های تعمیرات. این نوع خسارات، مشمول خسارات مادی Pecuniary damages هستند.

خسارات تنبيهی، خسارات عبرت انگیز Punitive damages
خساراتی که دادگاه به دليل رفتار خشن، کینه جویانه یا ناجوانمردانه‌ی متهم اعمال می‌کند تا درس عبرتی برای او و دیگران باشد.

خسارات جزیی Nominal damages
خسارات کوچکی که دادگاه به دلیل عدم رعایت حق قانونی فردی برای متهم در نظر می‌گیرد.

خسارات تبعی، خسارات غیر مستقیم، خسارات جنبی Consequential damages
صدمه و ضرر غیر مستقیم که از یک عمل خلاف یا توام با مسامحه ناشی می‌شود.

خسارات مندرج در قرار داد Liquidated damages
مبالغی که از قبل و به موجب قرارداد کتبی مورد توافق طرفين قرار گرفته تا در صورت نقض قرارداد، به عنوان غرامت پرداخت شود.

خسارات مشدده Aggravated Damages
خسارت غیر ملموس وارده به افراد مانند تحقیر و پریشانی ناشی از رفتار شخص خاطی است.

In this article

Join the Conversation