به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصطلاحات حقوقی!

مسئولیت قانونی Liability این اصطلاح ازیک طرف به معنای «مسئولیت» و «تعهد» وازطرف دیگر به معنای «بدهی» و «دین» به کار می‌رود. به طور کلی «مسئولیت عبارت است...

2223
2223
Share

مسئولیت قانونی Liability
این اصطلاح ازیک طرف به معنای «مسئولیت» و «تعهد» وازطرف دیگر به معنای «بدهی» و «دین» به کار می‌رود. به طور کلی «مسئولیت عبارت است از «وظایف و تعهدات یک شخص نسبت به دیگران دربرابرقانون.» درزیربه برخی از انواع آن می‌پردازیم.

مسئوليت مطلق، مسئوليت واقعی  ABSOLUTE LIABILITY
زمانیست که شخص به دليل وارد کردن خسارت به شخص ديگری يا به دليل عمل خاص خود، مسئول شناخته می‌شود، هرچند که رفتاروعمل وی به صورت منطقی وبا دقت کافی انجام شده يا درکاراواصولا سؤنيتی وجود نداشته باشد. بنابراین، صرف مشارکت شخص در آن عمل خاص، مسئولیت مطلق محسوب می‌شود واثبات نیت ، یا سهل انگاری شخص ، اهمیتی ندارد. دفاعیه‌ای هم برای آن وجود ندارد. برای مثال، هرگاه هنگام رانندگی چرخ خودروازاتومبیل جدا و به دیگران صدمه بزند، راننده و مالک خودرو مسئولیت مطلق دارند، هرچند نیتی درصدمه زدن به دیگران نداشته باشند.

مسئولیت صریح، مسئولیت مستقیم Strict liability
شخص به دلیل وقوع عمل مسئول شناخته می‌شود. درچنین مواقعی اثبات نیت یا مسامحه تا حدی لازم است و دفاعیه‌هایی نیز برای آن وجود دارد. درواقع خوانده یا متهم باید ثابت کند که تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری ازوقوع جرم، انجام داده است. برای مثال، رانندگی بدون بیمه جزو جرایم مسئولیت‌های صریح به شمار می‌رود.

مسئولیت مشترک Joint liability
به مسئولیت مشترک بین افراد اطلاق می‌شود.

مسئولیت انفرادی Several liability
مسئولیتی که متفاوت ازمسئولیت‌های دیگران است.

مسئولیت محدود Limited liability
به تعهدات قراردادی یا مسئولیت محدود شده ازطرف قانون را «مسئولیت محدود» می‌نامند.

مسئولیت کارفرما (مسئولیت ناشی ازفعل غیر) Vicarious liability
شخصی (عموما کارفرما) به دلیل صدمه ای که دیگری عامل آن است (شخص دراستخدام) مسئول شناخته می‌شود.

In this article

Join the Conversation