به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصطلاحات حقوقی

• “ادله اثبات دعوی” Evidence: به اظهارات، اطلاعات و چیزهایی که برای اثبات یا رد اتهام در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اطلاق می‌شود که رایج‌ترین آن‌ها در...

2139
2139
Share

• “ادله اثبات دعویEvidence: به اظهارات، اطلاعات و چیزهایی که برای اثبات یا رد اتهام در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اطلاق می‌شود که رایج‌ترین آن‌ها در دادگاه‌های کانادا عبارتند از:

دلیل قابل استماع Admissible evidence: مدرکی که مرتبط با موضوع است و از سوی دادگاه پذیرفته می شود.
دلیل شخصیتی،  مدرک رفتاری Character Evidence: مدرک نشان دهنده رفتار، شخصیت و سوابق افراد است.
قرائن و امارات Circumstantial evidence: دلایل غیر مستقیم جرم که استنتاجی است و هیئت منصفه را قانع می کند که گناهکاری متهم، تنها نتيجه قابل قبولی است که از واقعيات ثابت شده، استخراج می شود.
دلایل و مدارک تکمیلیCorroborating evidence: دلیلی است که شواهد دیگر را تایید و آن ها را قابل قبول تر می کند.
ادله عینی، ادله محسوس Demonstrative evidence: دلایل و مدارک قابل رؤیت و بازرسی هستند.
ادله و مدارک غير قابل قبول و غیر مسموع Derivative evidence: اطلاعاتی که به عنوان دليل و مستند قابل قبول نيست، زيرا جمع آوری چنين اطلاعاتی از سوی پليس مي تواند ناشی از اطلاعات ديگری باشد که پليس آن را به صورت غير قانونی به دست آورده است.
شاهد عینی، شاهد مستقیم Direct evidence: شاهد با حضور خود يا تقدیم شهادت‌نامه کتبی توام با سوگند، در مورد واقعيات مورد دعوی که خود آن را تجربه کرده است يا عملاَ از آن آگاهی دارد، شهادت می‌دهد.
شهادت کارشناس Expert evidence: شهادت يا اعلام نظر در يک موضوع خاص از سوی کارشناس و اهل فن.
ادله علمیForensic evidence: ادله جمع آوری شده و بررسی شده با استفاده از علوم و دانش‌های تخصصی مانند زیست شناسی، شیمی، فیزیک، رایانه یا روان شناسی و غیره.
ادله افواهی، دلايل درجه دوم Hearsay evidence: ادله‌ای که مبنای آن اظهارات فرد ثالثی به شاهد است. این ادله درجه دوم در بیش‌تر مواقع از طرف دادگاه قابل قبول نیست، زيرا اطلاعات مبتنی بر چنين شهادتی، قابل اعتماد و ارزيابی نيست.
ادله شفاهی Viva voce evidence: ادله‌ای که به صورت شفاهی و حضوری در دادگاه ارایه می‌شود.

In this article

Join the Conversation