به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

حد و مرزهای دفاع از جان و مال

قوانین “دفاع از خود” و “دفاع از اموال” در کانادا آشنایی با قوانین مربوط به “دفاع از خود” برای هر یک از ساکنان کانادا امری بسیار مهم و...

572
572
Share

قوانین “دفاع از خود” و “دفاع از اموال” در کانادا
آشنایی با قوانین مربوط به “دفاع از خود” برای هر یک از ساکنان کانادا امری بسیار مهم و حیاتی است. نکات مبهم فراوانی در این قانون خاص وجود دارند و ممکن است پیامد هر یک از این پرونده‌ها بر اساس تصمیم داد‌گاه و شرایط موجود متفاوت باشند.
در حال حاضر، قوانین دفاع از خود در کانادا تحت لایحه ۲۶-C می‌باشند. این قانون در ۱۱ مارس سال ۲۰۱۳ توسط دولت هارپر به اجرا درآمد. دفاع از خود و دفاع از اموال در بخش‌های ۳۴ تا ۴۲ قانون کیفری آورده شده‌اند. از آن‌جایی که اِعمال قانون قبلی جهت برخی پرونده‌ها بسیار پیچیده و موشکافانه بود، اصلاحاتی در آن به وجود آمد. قضات در هنگام صدور رأی دچار مشکل می‌شدند و راهنمایی کردن هیئت منصفه برای‌شان بسیار دشوار بود.

دفاع از خود
طبق قوانین جدیدی که در بخش (۱)۳۴ آمده است، فرد در موارد زیر مجرم محسوب نمی‌شود:
الف) بر اساس دلایل منطقی بر این باور باشد که به او یا شخص دیگری حمله شده و یا این که خطری او یا شخص دیگری را تهدید کرده است.
ب) اقداماتی که انجام داده‌ و منجر به جرم شده است به دلیل دفاع یا حمایت از خود یا شخص دیگری بوده باشد که به او حمله کرده یا او را تهدید به حمله کرده است.
ج) اقدامات فرد در شرایطی که در آن قرار داشته معقول باشد.

بخش (۱)۳۴ توضیح می‌دهد که در تعیین این که آیا اقدامات انجام شده در شرایط موجود معقول بوده یا خیر، دادگاه شرایط مربوط به آن شخص، طرف یا طرف‌های مقابل و عمل انجام شده را در نظر می‌گیرد. برخی از این عوامل عبارتند از:

ماهیت حمله یا تهدید
• شدت حمله‌ و این که آیا راه‌های دیگری برای واکنش شخص وجود داشته
• این که آیا هر یک از طرفینِ حادثه از اسحله استفاده کرده یا با آن اقدام به تهدید کرده باشند

• هیکل، سن، جنسیت و توانایی جسمی هر یک از طرفینِ درگیر در حادثه
• ماهیت و تناسب واکنش فرد به حمله یا تهدید (مفهومش این است که اگر حمله یکی از طرفین در سطح بسیار پایینی بوده باشد، آیا استفاده‌ از سلاح گرم در واکنش به این کار منطقی است؟)

دفاع از اموال
هنگامی که “دفاع از اموال” به میان می‌آید، عناصر اصلی “دفاع از خود” به قوّت خود باقی می‌مانند به استثنای این که وقتی موضوع دفاع از اموال در میان است، تهدیدی که منجر به اِعمال زور می‌شود باید مستقیماً متوجه اموال باشد و نه شخص. در ضمن، مدافع اموال یا دارایی باید در هنگام چنین تهدیدی، مالک مستقیم آن ملک باشد.

طبق بخش (۱)۳۵، شخص خاطّی در موارد زیر گناهکار محسوب نمی‌شود:
الف) بر اساس دلیلی منطقی بر این باور باشد که صاحب مال است یا به شخصی کمک کرده که طبق دلیلی منطقی بر این باور است که مالی را مالک است.
ب) بر اساس دلیلی منطقی بر این باور است که شخص دیگر..
• بدون مجوز قانونی، قصد دارد وارد ملک شود یا در حال وارد شدن به ملک است و یا این که وارد ملک شده است.
• قصد دارد مالی را تصاحب کند یا در حال این کار است و یا اینکه این کار را کرده است.
• قصد آسیب یا تخریب مال را دارد.
ج) جرم به منظور جلوگیری از ورود فرد به ملک یا جلوگیری از آسیب یا تخریب آن حادث شده باشد.
د) ارتکاب به جرم در شرایط مذکور، معقول و منطقی باشد.

تمام موارد ذکر شده‌ فوق باید در دادگاه به اثبات برسند. همان طور که گفته شد، پرونده‌هایی که با دفاع از خود و یا دفاع از املاک سر و کار دارند ضمنی هستند. توجه به جزئیات پرونده و نیز اهداف طرفین، در تعیین گناهکار بودن فرد بسیار حیاتی و مهم می‌باشند.

In this article

Join the Conversation