به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی: قسمت چهارم

اگر به یاد داشته باشید در مجموعه نوشته‌های «آشنایی با روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی» وقتی روش اعتبار اسنادی مورد بررسی قرارگرفت، در انتهای قسمت سوم به مقررات...

1319
1319
Share

اگر به یاد داشته باشید در مجموعه نوشته‌های «آشنایی با روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی» وقتی روش اعتبار اسنادی مورد بررسی قرارگرفت، در انتهای قسمت سوم به مقررات کلیدی اتاق بازرگانی بین‌المللی، با نام مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی «UCP 600» اشاره شد.
این مقررات که از نگاه حقوق بازرگانی بین‌المللی از ارزش و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اولین بار در سال 1933 توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر شد و به تناسب نیازهای جدید تجارت بین‌المللی و به ویژه تحولات زنجیره تامین شامل بانکداری، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و روش‌های نوین تهیه اسناد تجاری از جمله تجارت الکترونیکی (Paperless Trade) بارها مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفته که در سال‌های 1951، 1962، 1974، 1983، 1993و 2007 اتفاق افتاده است.
تجدید نظر سال 2007 که تحت عنوان «UCP 600» از آن نام برده می‌شود در متن سویفت تمامی‌ اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک‌های گشایش کننده اعتبار (Issuing Bank) در سراسر دنیا به صراحت درج می‌شود و به جرات می‌توان ادعا کرد که یکی از پراستفاده‌ترین اسناد حقوقی تجارت بین‌المللی بعد از مقررات اینکوترمز می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر، این مقررات مورد استفاده و مراجعه روزانه بانکداران، بازرگانان، بیمه‌گران، حقوق‌دانان، حمل و نقل کنندگان و دانشجویان و کارشناسان تجارت بین‌المللی است.
در مقاله‌های پیشین به بررسی مواد 1 الی6 مقررات «UCP 600» در ارتباط با کاربرد، تعاریف، تفاسیر، اعتبارات درمقابل قراردادها، اسناد در مقابل کالا/خدمات/عملکرد پرداخته شد و اینک ادامه بحث:

ماده 7– تعهد بانک گشایش کننده
(Issuing Bank Undertaking)
بر اساس مفاد ماده 7 مقررات «UCP 600»: الف) مشروط بر این که اسناد حمل مقرر به بانک تعیین شده (Nominated Bank) یا بانک گشایش کننده اعتبار (Issuing Bank) ارایه شود و اسناد مذکور مطابق با شرایط اعتبار باشد، بانک گشایش کننده در صورتی متعهد پرداخت وجه اسناد است که:
. اعتبار در مقابل پرداخت دیداری، پرداخت مدت دار یا قبولی اسناد نزد بانک گشایش کننده قابل استفاده باشد.
. اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه اسناد خودداری کند.
. اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت مدت دار امتناع و یا علی‌رغم تعهد پرداخت از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.
. اعتبار در مقابل قبولی اسناد نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از قبولی برات خودداری و یا علی‌رغم قبولی برات از پرداخت وجه برات در سررسید مقرر خودداری کند.
. اعتبار در مقابل معامله اسناد نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از معامله اسناد خودداری کند.
ب) بانک گشایش کننده اعتبار از تاریخ گشایش اعتبار تعهد پرداخت غیر قابل برگشت وجه اعتبار را دارد
پ) بانک گشایش کننده اعتبار متعهد به پوشش وجه به بانک تعیین شده‌ای است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد ارایه شده طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد حمل مذکور را به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال کرده است.
ت) پوشش وجه اسناد ارایه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پرداخت مدت‌دار قابل استفاده است در سررسید الزامی است اعم از این که بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده باشد. تعهد بانک گشایش کننده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانک تعیین شده مستقل از تعهد بانک گشایش کننده در مقابل ذینفع اعتبار است.
توصیه های کاربردی: این ماده از مقررات «UCP 600» بدون تردید یکی از مواد مهم و تعیین کننده در تشریح تعهدات و مسئولیت‌های بانک‌های گشایش کننده اعتبار است.
مطابق مفاد این ماده، دو شرط اساسی برای شروع تعهدات بانک گشایش کننده اعتبار باید تحقق یابد:
. شرط اول ارایه اسناد حمل توسط ذینفع (فروشنده طرف قرارداد)
. شرط دوم رعایت شرایط و مواد اعتبار و به عبارت دیگر مطابقت صورت ظاهر اسناد ارایه شده با مواد و شرایط مندرج دراعتبار. البته بدیهی است که اسناد حمل باید به موقع و قبل از انقضای سررسیدهای مندرج در اعتبار، به بانک ارایه شده باشد.

ماده 8 – تعهد بانک تایید کننده
(Confirming Bank Undertaking)
در ماده 8 مقررات «UCP 600» چنین تصریح شده:
الف) مشروط بر این که اسناد حمل مقرر به بانک تایید کننده یا هر بانک تعیین شده (Nominated Bank) دیگری ارایه شود و مطابقت اسناد با شرایط اعتبار رعایت شده باشد، بانک تایید کننده باید در شرایط زیر نسبت به پذیرش پرداخت وجه اعتبار اقدام نماید:
. اعتبار در مقابل پرداخت دیداری، پرداخت مدت‌دار یا قبولی اسناد نزد بانک تایید کننده قابل استفاده باشد.
. اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه اسناد خودداری کند.
. اعتبار در مقابل پرداخت مدت‌دار نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت مدت‌دار امتناع و یا علی‌رغم تعهد پرداخت، از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.
. اعتبار در مقابل قبولی اسناد نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک مذکور از قبولی برات خودداری و یا علی‌رغم قبولی برات از پرداخت وجه برات در سررسید مقرر خودداری کند.
. اعتبار در مقابل معامله اسناد نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک مذکور از معامله اسناد خودداری کند.
. اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تایید کننده قابل استفاده باشد، اسناد را بدون حق رجوع به ذینفع اعتبار (Without Recourse to Beneficiary)، معامله کند.
ب) بانک تایید کننده اعتبار از زمان افزودن تاییدیه خود به اعتبار، تعهد پرداخت یا معامله اسناد را به صورت غیر قابل برگشت به عهده دارد.
پ) بانک تایید کننده اعتبار ملزم به پوشش وجه اعتبار به بانک تعیین شده‌ای است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد ارایه شده طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد حمل مذکور را به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال کرده است.
ت) پوشش وجه اسناد ارایه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده است در سررسید الزامی است اعم از این که بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده باشد. تعهد بانک تایید کننده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانک تعیین شده دیگر مستقل از تعهد بانک تایید کننده در مقابل ذینفع اعتبار است.
ج) اگر بانکی از طرف بانک گشایش کننده اعتبار مجاز یا از وی در خواست شده باشد تا اعتباری را تایید کند اما بانک مذکور حاضر به تایید اعتبار نباشد، باید بدون تاخیر مراتب را به بانک گشایش کننده اعتبار اطلاع دهد یا اعتبارمذکور را بدون تایید، ابلاغ کند.
توصیه‌های کاربردی: ماده 8 مقررات UCP عینا شبیه به مفاد ماده 7 گویای تعهدات بانک تایید کننده اعتبار است. منظور از معامله اسناد بدون حق رجوع به ذینفع نیز این است که بانک تایید کننده اعتبار حق مطالبه یا استرداد وجه پرداخت شده به ذینفع اعتبار را در صورت عدم دریافت پوشش وجه اعتبار از سوی بانک گشایش کننده اعتبار ندارد.
ادامه دارد….

 

محمد صالح – ذوقی *
کارشناس و تحلیل‌گر مسایل تجارت بین‌الملل

In this article

Join the Conversation