0

چند ماه پیش یک آپارتمان اجاره کردم و با خانواده‌ام در آن مستقر شدم. هفته پیش متوجه شدم در غیاب ما کسی وارد آپارتمان شده و هنگامی که از نگهبان سوال کردم به من گفتند صاحبخانه‌ام با هماهنگی نگهبانی وارد آپارتمان شده است. من از این موضوع خیلی نگران شدم. آیا او از لحاظ قانونی می‌تواند چنین کاری را انجام دهد؟